romodrom_head
Domů O programu
Aktuality
Kontakty
Fotogalerie

O programu

V současné době na pobočce realizujeme dva projekty a to: V dočasné krajské síti Sociální službu Romodrom Brno a v základní krajské síti Terénní programy Jihomoravský kraj.

Sociální služba Romodrom Brno

Logo OPZ barevné (1).jpg

Služba je financována z Evropského sociálního fondu - Operačního programu Zaměstnanost. ProjektCZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007769

Druh služby Identifikátor:
Terénní program- Jihomoravský kraj
820 78 03

Hlavním cílem projektu je minimalizovat dopad sociálního vyloučení do všech oblastí života uživatele sociálních služeb (bydlení, zaměstnanost, rodina, vzdělávání, bezpečnost, atd.) a přispět tak k pozitivním změnám u cílové skupiny. Tohoto cíle se snažíme dosahovat realizací sociální služby terénní sociální práce v přirozeném prostředí uživatele (např. formou doprovodu uživatele služby na úřady a instituce, práci s už. v jejich domácnostech, na ulici).

Projekt začal v roce 2018 a poběží do konce roku 2020.

Kapacita projektu na 3 roky je stanovena na 280 uživatelů služby, z toho alespoň 50 uživatelů s nebagatelní podporou (nad 40 hodin přímé práce s uživatelem).

V projektu pracuje i psycholožka, která poskytuje psychologické poradenství a právnička, která poskytuje právní poradenství.

Kontakty:
Jana Holková – vedoucí služby
Tel.:778 726 508
E-mail: janaholkova@romodrom.cz

Adresa:
Romodrom o. p. s.
Koliště 31
602 00 Brno

Terénní programy – Jihomoravský kraj


terénní programy dle § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách


Provozovatel
Romodrom o.p.s.
se sídlem: Rybná 716/24, 110 00 Praha 1 – Staré Město
IČ: 265 37 036
statutární zástupce: Marie Gailová
e-mail: gailova@romodrom.cz

Vedoucí sociální služby
Bc. Jana Holková
tel.: 778 726 508
e-mail: janaholkova@romodrom.cz

Adresa kanceláře
Koliště 31
Brno
602 00 Brno 2

Druh poskytované sociální služby
Skupina: Služby sociální prevence
Druh sociální služby: terénní programy (dle § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách)
Identifikátor sociální služby: 8207803
Název poskytované sociální služby: Terénní programy – Jihomoravský kraj

Forma poskytování sociální služby
terénní - služby jsou poskytovány v přirozeném prostředí uživatelů sociální služby

Místa poskytování terénní formy sociální služby
ORP Brno, zejména:
části statutárního města Brno:
• Brno – střed, např. ulice Koliště, Dornych, Vlhká a další
• Brno – sever, např. ulice Cejl, Bratislavská, Francouzská a další


Časový rozsah poskytované sociální služby
Sociální služba je poskytována celoročně, a to v pracovních dnech v tomto časovém rozmezí:

terénní programy v Brně:
Pondělí: 8.00 – 16.30 hod
Úterý: 8.00 – 16.30 hod
Středa: 8.00 – 16.30 hod
Čtvrtek: 8.00 – 16.30 hod
Pátek: 8.00 – 16.30 hodPoslání sociální služby
Odborná pomoc a doprovázení uživatelů sociální služby, tedy lidí sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených, při řešení jejich problémů a obtíží s cílem snížit či eliminovat důsledky sociálního vyloučení z jejich každodenního života.

Cílová skupina
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách starší 18 let

Kapacita sociální služby
Kapacita sociální služby vychází z personálního zabezpečení poskytované sociální služby a je nastavena jako okamžitá kapacita.
• počet klientů (při práci s jednotlivcem): 1 klient = 1 zakázka, kterou v jednu chvíli řeší 1 pracovník
• počet klientů (při práci se skupinou): maximálně 6 lidí = 1 identická zakázka, kterou v jednu chvíli řeší 1 pracovník


Přímou práci dle Pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu v Jihomoravském kraji vykonávají pracovníci s celkovým přepočteným úvazkem ve výši 3,2 za rok. V roce 2016 byla roční kapacita sociální služby 180 uživatelů, v roce 2019 činí 150 uživatelů.

Cíle sociální služby
Cílem poskytované sociální služby je odstranění či zmírnění dopadů sociálního vyloučení do života uživatelů sociální služby (lidí sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených).

Těmto osobám sociální služba poskytuje potřebnou pomoc a podporu při řešení jejich problémů, a to prostřednictvím informací, rad, doprovodu, popř. další aktivní pomoci přiměřené uživatelově zakázce.

Konkretizace cílů

a) podpora a pomoc uživatelům při uplatnění na otevřeném trhu práce, a to prostřednictvím pomoci při aktivním vyhledávání přiměřených pracovních příležitostí, sestavování odborného životopisu, nácviku komunikace s potenciálním zaměstnavatelem, popř. doprovod na výběrové řízení atd.
b) rozvíjení samostatnosti uživatelů, a to prostřednictvím posilování samostatného vystupování vycházející ze znalosti vlastních práv a povinností – nácvik při jednání na úřadech či s jinými třetími osobami (v rámci řešené zakázky), nácvik přiměřené a vhodné komunikace atd.
c) rozšíření znalostí uživatelů v oblasti sociálních dávek a sociální pomoci, na které mají ve své konkrétní situaci nárok
d) motivace uživatelů při řešení jejich finančních závazků (dluhů a předlužení), tedy podpora při aktivní komunikaci s věřiteli, přijetí zodpovědnost za své závazky, pravidelné splácení svých dluhů atd.
e) získání znalosti, jak se plánují výdaje domácnosti, tedy učení se hospodařit – sledování příjmů a výdajů domácnosti, neprohlubovaní zadluženost/předluženost, aktivní hledání cesty, jak si legálně zvýšit příjmy (viz bod a) atd.
f) zvýšení povědomí uživatelů v oblasti bydlení, tzn. seznámení se s druhy ubytování/bydlení, reálnými možnostmi ubytování/bydlení vzhledem k lokalitě a finanční situaci uživatele, právy a povinnostmi nájemce atd.
g) zvýšení informovanosti uživatele v konkrétním tématu řešeném v rámci jeho individuální zakázky. Okruhy témat jsou následující: bydlení, práce, finance a dluhy, rodina a vztahy, výchova a vzdělávání, volný čas, zdraví a nemoc, inkluze a kontakt s okolím, úřady a instituce, trestná činnost a přestupky
h) pomoc při zprostředkování služeb návazné péče

Rozsah poskytované sociální služby
terénní programy dle § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách zajišťují tyto zákonné činnosti:

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
3. sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob
4. poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik; v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod

Konkrétně vymezenými činnostmi, které jsou v rámci poskytované sociální služby zajišťovány, jsou základní (zákonem stanovené) činnosti, realizované prostřednictvím:

a. poradenství: poskytování potřebných informací vedoucích k řešení nepříznivé sociální situace uživatelů. Slouží jak k orientaci v problému, který snižuje kvalitu jeho života, tak i v prostředí, které mu může pomoci
b. doprovodu na instituce: pracovník na základě uživatelova přání uživatele doprovází při jednání na institucích a podporuje ho v samostatném jednání
c. pomoci při vyřizování běžných záležitostí: pomoc při vyřizování dávek HN a SSP, dokladů, porozumění úřední korespondenci, vyplňování formulářů atd.
d. předávání kontaktů na instituce návazné péče: uživatel je informován o institucích návazné péče, tedy o orgánech samosprávy a organizace poskytující odbornou sociální pomoc, a to s cílem zdárného řešení uživatelova problému. Pracovníci uživateli mohou na základě jeho přání pomoci dojednat schůzku u příslušné instituce, popř. uživatele do této instituce doprovodit.
e. práce s uživatelem v jeho přirozeném prostředí: práce s uživatelem v prostředí, kde se běžně pohybuje
f. sociální práce s uživatelem: individuální práce s uživatelem sociální služby zaměřená na edukaci uživatele v řešeném tématu, posílení uživatelových kompetencí, samostatnosti a nezávislosti na sociálních službách celkově.

Veškeré aktivity realizované s uživatelem sociální služby směřují k posílení samostatnosti uživatele, vědomí zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí a činy, nezávislosti na poskytované sociální službě a posílení přirozených sociálních vazeb uživatele.

Metody práce s uživateli

a. kontaktní a terénní práce: pracovníci provádějí depistáž v lokalitách poskytování služeb, kontaktují zájemce o službu i uživatele služby, informují je o službě, předávají kontakty. Navštěvují uživatele v jejich přirozeném prostředí (např. v domácnostech, pokud jsou do nich uživateli pozváni), poskytují jím individuální situační intervence, vedou rozhovory, nacvičují s nimi základní dovednosti, vysvětlují jim, co, jak, proč a kde se dělá a k čemu je to dobré atd.
b. situační intervence: reakce pracovníka na aktuálně řešený problém, řešení tohoto problému v součinnosti s uživatelem sociální služby
c. nácvik praktických a základních dovedností
d. doprovázení uživatele na instituce a úřady
e. hájení zájmů uživatele, vyjednávání v jeho prospěch (v případě oprávněných požadavků)
f. poskytování poradenství
g. edukace uživatelů
h. konzultace ve prospěch uživatele
i. odbornost pracovníků

Základem práce s uživatelem sociální služby je individuální přístup pracovníka k uživateli, zohledňující uživatelovy unikátní schopnosti, možnosti a dovednosti, a realizovaný prostřednictvím individuálního plánování průběhu spolupráce.

Pravidla pro jednání se zájemcem o sociální službu a uživatelem sociální služby

a. respekt k zájemci či uživateli jako k jedinečné bytosti s jedinečnými schopnostmi a dovednostmi
b. respektování práva uživatele na soukromí
c. diskrétnost – zachování důvěrnosti informací
d. dodržování zásad ochrany osobních údajů u uživatelů, kteří užívají službu s odkrytou identitou
e. právo uživatele si rozhodnout, zdali chce službu užívat anonymně či s odkrytou identitou
f. partnerský přístup k uživateli na straně jedné, posilování jeho samostatnosti na straně druhé
g. aktivizace uživatele k podstoupení nepohodlí a řešení problémů, které snižují kvalitu uživatelova života
h. poskytování odborných služeb takovým způsobem, aby se zvýšila uživatelova šance jeho problém vyřešit, nikoli však řešení problémů za uživatele

O práci s uživatelem sociální služby je vedena evidence – spisová dokumentace, do které má uživatel právo kdykoli nahlédnout.

Pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost a osobní údaje uživatelů sociální služby zpracovávat v souladu se zněním zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Stížnosti na pracovníka či kvalitu poskytované sociální služby

Stížnost může podat kdokoli – veřejnost, uživatel sociální služby nebo jím stanovený zástupce, popř. pracovník organizace. Stížnost může být podána písemně nebo ústně, anonymně nebo s uvedením identity stěžovatele.

Telefonické podání: kontakt na vedoucího sociální služby či vedení (ředitele) organizace – viz http://www.romodromcz.cz/new/kontakty.php, písemné podání: schránka na stížnosti v prostorách kanceláře či dopisem na adresu kanceláře sociální služby nebo vedení (ředitele) organizace – viz http://www.romodromcz.cz/new/kontakty.php, e-mailem: stiznosti@romodrom.cz. Odvolání k nadřízené složce: Ministerstvo práce a sociálních věcí, popř. veřejný ochránce práv (ombudsman).

Stížnosti budou prošetřeny v souladu s interními předpisy organizace. Stěžovateli/jeho zástupci bude sdělen výstup nejpozději do 30 dnů od data podání, u anonymního podání bude výstup vyvěšen na nástěnce v chodbě před kancelářemi sociální služby. Jestliže je vyřizování stížnosti náročné natolik, že je příjemce neschopen stížnost vyřešit do 30 dnů, pracovníci stěžovatele/jeho zástupce o této skutečnosti vyrozumí a sdělí náhradní termín, do kdy a kým bude stížnost vyřešena (nejdéle však do dalších 30 dnů).

Výsledek šetření je stěžovateli/zástupci stěžovatele sdělen písemně. Pokud není stěžovatel/jeho zástupce s vyřízením stížnosti spokojený, má právo se odvolat k nadřízené složce toho, kdo stížnost vyřizoval.

Podrobný popis postupu pro vyřizování stížností je dostupný u pracovníků sociální služby či na nástěnce v kancelářských prostorách sociální služby, popř. může být na vyžádání zaslán e-mailem či papírovou poštou.

Ukončení spolupráce

Uživatel může s poskytovatelem sociální služby ukončit spolupráci kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu. K ukončení spolupráce ze strany poskytovatele může dojít pouze na základě závažného porušení pravidel spolupráce ze strany uživatele sociální služby, tedy sankčního vyloučení uživatele (v souladu s platným zněním sankčního řádu a souvisejícími interními předpisy organizace). K zániku spolupráce mezi smluvními stranami dochází v případě, kdy uživatel sociální služby přeruší kontakt či je naplněna zakázka kontraktovaná v individuálním plánu (a uživatel další služby nepoptává).

Jihomoravský kraj

symbolika_logo_2010.jpg
Město Brno
brnobrnobrno.jpg