romodrom_head
Domů O programu
Aktuality
Kontakty
Fotogalerie

Terénní programy - Liberecký kraj

Terénní služby Romodrom Liberec

Logo OPZ barevné (1).jpg

Služba je částečně financována z Evropského sociálního fondu - Operačního programu Zaměstnanost. Projekt CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007797

Druh služby Identifikátor:
Terénní programy- Liberecký kraj
116 18 77

Cílem projektu je minimalizovat dopad sociálního vyloučení do všech oblastí života uživatele sociálních služeb (bydlení, zaměstnanost, rodina, bezpečnost, atd.) a přispět tak k pozitivním změnám u cílové skupiny. Tohoto cíle bude dosaženo realizací sociální služby terénní sociální práce v přirozeném prostředí uživatele.

Kontakty:
Andrea Šťastná– vedoucí služby
Tel.:739 630 282
E-mail: andreastastna@romodrom.cz

Adresa:
Romodrom o. p. s.
Jeronýmova 232
460 07 Liberec


Terénní programy – Liberecký kraj


Terénní programy - Liberecký kraj jsou registrovanou sociální službou podle § 69 z. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Cílová skupina:

Etnické menšiny
Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby:

Zájemci jsou o sociální službě informováni prostřednictvím informačních letáků, které jsou do lokalit distribuovány pracovníky sociální služby terénní programy. Dále je možné získat informace na webových stránkách organizace, na úřadech.
Jako další zdroj informací pro nové zájemce je předávání referencí o poskytované službě již stávajícím klienty sociální služby.
Pracovníci se v rámci poskytování sociální služby zabývají i depistáží – vyhledáváním a oslovováním potencionálních zájemců.
Před vstupem zájemce do služby je zhodnoceno: jestli potencionální zájemce spadá do cílové skupiny, zdali není přeplněna kapacita služby, zdali zájemce nepoptává zakázku, která není obsahem poskytované služby, zdali se zájemce o službu nenachází pod akutním vlivem návykových látek, zdali zájemce nemá takový typ postižení, který by znemožňoval navázání a umožnění komunikace s pracovníkem.
Zájemci o službu je vysvětleno, že organizace poskytuje základní poradenství a aktivní pomoc v těchto oblastech: bydlení, sociální dávky, rodinné a trestní právo, diskriminace, školství, zaměstnanost, dluhové poradenství, ochrana spotřebitele, osvěta, informace o službách návazné péče.
Dále pracovník zájemce seznamuje, že je za všech okolností povinen zajistit diskrétnost a aby uživatel sociální služby měl pro řešení svých potřeb zajištěno soukromí, které odpovídá hloubce řešeného problému. Všichni pracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost (vyjma § 367 a § 368 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku.
Dále pracovník informuje, že jsou všichni pracovníci povinni zacházet s osobními údaji uživatele sociální služby v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů, a interními předpisy organizace.
Služby poskytujeme lidem bez ohledu na jejich etnicitu.

Podrobný popis realizace služby:

Terénní sociální služba je realizována především v přirozeném prostředí uživatele sociální služby, což jsou v podmínkách lokalit především domácnosti uživatelů služeb v nájemních bytech (soukromých podnikatelů, kteří se zaměřují na pronajímání bytů Romům). Dále pak ubytovny a jako další místo výkonu práce terénních pracovníků je kontaktní kancelář pracovníků v přímé péči, do které dochází při konzultačních hodinách či na sjednané schůzky.
Základní principy sociální práce jsou odbornost, nízkoprahovost, bezplatnost, rovnost přístupu ke službě, individuální přístup ke specifické situaci klienta, komplexní mezioborový přístup prostřednictvím spolupráce s návaznými službami. Cílem je provázet a vést uživatele sociální služby k samostatnosti a ke zvyšování jejich schopností, dovedností a kompetencí, aby byli postupně schopni řešit samostatně svou nepříznivou životní situaci. Při výkonu práce se řídíme etickým kodexem sociálních pracovníků, standardy kvality sociálních služeb, metodikou poskytování terénní sociální služby a veškerými zákonnými normami, jako jsou například Listina základních práv a svobod, zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zákonem č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a zákonem č. 505/2006 Sb., prováděcí vyhláškou atd.
Terénní pracovníci využívají následující formy práce: motivační rozhovor, doprovody, asistence, jednání na úřadech a s návaznými službami ve prospěch uživatele služby (za jeho přítomnosti).

Poskytování služeb je vždy realizováno na základě vytvořeného partnerského důvěrného vztahu mezi klíčovým pracovníkem a uživatelem, na základě principu dobrovolnosti a dlouhodobosti a je vytvořen individuální plán.

Ke každému uživateli sociální služby pracovník přistupuje jako k unikátní osobnosti s unikátními potřebami, schopnostmi a dovednostmi. Pracovníci se soustředí na zvyšování kompetencí a posilování samostatnosti uživatele sociální služby.

Přímá práce s uživateli sociální služby, kdy je cílem této aktivity poskytování přímé práce uživatelům splňující kritéria cílové skupiny v lokalitách. Vzhledem ke zkušenostem, znalostem a odbornosti pracovníků je zřejmé, že poptávka po sociální službě zde přetrvává a je nezbytné udržet kontinuitu práce, aby nedošlo k propadu cílové skupiny uživatelů. Vzhledem k tomu, že známe celou škálu problémů, které se lokalit týkají, máme na kontaktované uživatele sociální služby, uživatelé se na nás obracejí se žádostmi o řešení jejich obtížných životních situací, domníváme se, že jsme schopni úspěšně a adekvátně reagovat na potřeby cílové skupiny a ve spolupráci s ní i na hledání možností řešení.

Sociální služba je realizována pod dohledem odborného supervizora. Supervize se konají zpravidla 1x za měsíc a půl v rozsahu dvou hodin. V rámci realizace projektu také probíhají pravidelné porady týmu, zaměřené na řešení provozních záležitostí a na intervizní témata. Pracovníci v sociálních službách se pravidelně školí v oblasti dávkového systému, krizové intervence apod., aby byli schopni reagovat na potřeby uživatelů sociální služby.

Obsahem spolupráce je:
A) Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávající se ve společenském prostředí.
- Např.: pomoc se zprostředkováním kontaktů na další návazné služby či organizace / doprovod
- pomoc při předcházení izolace v rámci komunity
- pomoc a podpora při snížení a odbourání obav z jednání s institucemi či veřejnou správou

B) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

1) Pomoc při vyřizování běžných záležitostí
Např.: pomoc s vyplňováním formulářů a tiskopisů úředního charakteru,
- pomoc při seznámení se a pochopení vlastních práv, možností, nároků a také povinností,
- pomoc při jednání s úřady a další instituce,
- pomoc při vyřizování dávek státní sociální podpory a péče či osobních dokumentů / dokladů
- pomoc při zajištění závazků / tvorba splátkových kalendářů /osobních bankrotů / pomoc s nastavením a plněním domácího rozpočtu / pomoc při řešení otázek nepředpokládaných výdajů
- pomoc při odvolání se ve věcech právního charakteru
- pomoc při hledání nového / jiného bydlení / ubytování a podpora při zajištění kvalitního, zdravotně nezávadného a finančně dostupného bydlení na adekvátní dobu (problémy s krátkodobými pronájmy, které uživatele nutí se často stěhovat a které jim neumožní vytvořit si vlastní zázemí a pocit bezpečí)
- pomoc při řešení pracovně právních otázek
- pomoc při ochraně uživatele jako spotřebitele

2) pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
Např.: - pomoc s komunikací s rodinnými příslušníky
- pomoc se začleněním do sociálních skupin
- pomoc při řešení otázky jinakostí (např. nastane-li problém při přestěhování uživatele do oblasti v nímž panují jiné poměry než v jeho předchozím bydlišti)
- pomoc při zajištění kontaktu se školou nebo v rámci rodiny
- možnosti zajištění rekvalifikačních kurzů (motivační rozhovory)
- pomoc při řešení otázky předsudků k etnicitě

3) sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociálních začleňování osob
- Např. : pomoc při hledání zaměstnání, zvýšení kvalifikace či vzdělávacích aktivit a s tím související pomoc při získávání návyků spojených s takovouto pravidelnou činností
- pomoc při sepsání životopisů nebo motivačních dopisů
- pomoc při vedení domácnosti jednotlivců ne rodin
- konzultace pracovních příležitostí / možností uživatele
- aktivní vyhledávání pracovních příležitostí na internetových portálech
- pomoc při sebeprezentaci a úpravě zevnějšku; pomoc při definování hranic osobní hygieny a ochrany zdraví, péče o duševní zdraví
- motivace k péči o zdravotní stav uživatele a případné dodržování léčebného režimu (pravidelné návštěvy lékařů a absolvování preventivních prohlídek), odbourávání obav z lékařů
- práce s uživatelem v oblasti hledání a napodobování pozitivních vzorů v pomoc s nalezením vhodného, kreativního a produktivního trávení volného času

4) poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik; v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod.
- Např.: pomoc při hledání možností oproštění se od návykových látek – odkaz na drogový terén
´- pomoc při kontaktování orgánů činných v trestním řízení ve chvíli, kdy se uživatel stane např. obětí trestného činu, nebo chce řešit své přestupci
- spolupráce s Probační a mediační službou
- podpora uživatele při výkonu veřejné služby
- doprovody na soudní jednání
- informační servis (lékaři, kde se nechat testovat)
osvětová činnost (a informování o zdravotních rizicích života v nevyhovujících podmínkách na ubytovnách)

Leták

Metody práce:

Pracovníci v sociálních službách a sociální pracovníci používají tyto základní metody práce:
rozhovor s uživatelem sociální služby, pomoc s listinami ( případová dokumentace spojená s uživatelem, vyplnění formulářů, žádostí, dopisů ), vyjednávání ( účast mezi klientem a úřady, návaznými službami ), konzultace s odborníky, kontakt s dalšími institucemi, doprovody, asistence

Vyřizování stížností:

Každý uživatel sociální služby je v počátku spolupráce seznámen a detailně poučen klíčovým pracovníkem ve svých právech a povinnostech, povinnostech a právech poskytovatele sociální služby. Je detailně seznámen v právu podat stížnost na kvalitu poskytované služby, či chování pracovníka k veřejnosti či uživatelům.
Stížnost uživatel sociální služby může podat ústně či písemně, anonymně či s uvedením své identity.
Stížnosti mohou být podávány touto formou:
- Písemně (v prostorách kanceláře je zřízena speciální označená schránka, která je vybírána 2x za měsíc dvěma pracovníky)
- Ústně – zaznamenáno na formulář pro ústní stížnost
- Telefonicky či napsáním zpráva SMS na číslo vedoucího sociální služby
- Emailem na adresu: stiznosti@romodrom.cz
Postup: stížnosti budou prošetřeny a stěžovateli bude sdělen výstup, a to nejpozději do 30- dní od data podání.
Výsledek řešení bude sdělen stěžovateli:
- písemně (poštou či emailem)
- osobně předán stěžovateli
- v případě anonymní stížnosti bude výsledek vyvěšen na nástěnce v místě poskytování služby

Ukončení služby:

Ukončení spolupráce ze strany uživatele – uživatel, může s poskytovatelem sociální služby ukončit spolupráci kdykoliv i bez uvedení důvodu.
K ukončení spolupráce ze strany poskytovatele může dojít pouze na základě závažného porušení pravidel spolupráce uživatelem sociální služby (tzv. sankčního vyloučení uživatele, např. v případě, kdy uživatel fyzicky napadne pracovníka).
K zániku spolupráce mezi smluvními stranami dochází v případě, kdy uživatel sociální služby přeruší kontakt či je naplněna zakázka kontraktovaná v individuálním plánu (a uživatel další služby nepoptává).

Úhrady za služby:

Sociální služby jsou poskytovány bezplatně.

Další doplňující informace:

Služba je poskytována od pondělí do pátku od 8:00 do 16:00.
Ve výjimečných případech i mimo tuto dobu, ale vždy po konzultaci s vedoucím služby (vyhoření obydlí, demonstrace, neodkladná tíživá životní situace, plánovaná fakultativní činnost).
Administrativu spojenou s vykazováním sociální služby pracovníci vykonávají dle potřeby každý den zhruba hodinu v kancelářských prostorách.

Fakultativní služby:

Spolupráce s potravinovou bankou Liberec – distribuce potravin pro potřebné
Spolupráce s PN Liberec – distribuce materiálního vybavení, ošacení a základních hygienických potřeb pro potřebné

Prostory, materiální a technické vybavení:

Faktickým místem pro poskytování služby je přirozené prostředí klientů. Služba terénních programů je poskytována cílové skupině především ve vyloučených lokalitách. Zde dochází k pravidelnému pohybu terénních pracovníků a uživatelé služby je mohou sami kontaktovat nebo je kontaktuje pracovník.
Pracovníci mají k dispozici kancelář na adrese Příční 279, Liberec 7, 46007. Kancelář je vybavena funkčními počítači, notebooky a tiskárnou a internetem pro kvalitní poskytování sociální služby a administrativy spojené s vykazováním. Počítače jsou taktéž používány jako nedílná součást řešení zakázek s uživateli sociálních služeb (např. sepsání odvolání, hledání zaměstnání či bydlení). Každý pracovník má k dispozici svůj mobilní telefon, který používá k pracovním účelům. Kanceláře jsou vybaveny minimální povinnou publicitou, příručkami pro uživatele sociálních služeb (např. etický kodex, řád služby, postup při vyřizování stížností, letáky návazných služeb).

nrosim.jpg


Statutární město Liberec

lbc.jpg