romodrom_head
Domů O programu
Aktuality
Kontakty
Fotogalerie

O programu

Terénní programy – Středočeský kraj - je registrovanou sociální službou podle § 69 z. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Služba je realizována ve Středočeském kraji - ve Slaném


Služba je financována z Evropského sociálního fondu - Operačního programu Zaměstnanost. Projekt Romodrom Slaný I., reg.č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_042/0005726

logodosocrehab.jpg

Služba je realizována ve Středočeském kraji - v Nymburce


Středočeský kraj

nrosim.jpgCílová skupina:

Etnické menšiny
Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách nebo osoby ohrožené soc. vyloučením
Osoby, které vedou rizikový způsob života, nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Starší 18ti let věku

Poslání

\"Známe naši cestu\"
Odborná pomoc a doprovázení uživatelů sociální služby, tedy lidí sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených, při řešení jejich problémů a obtíží s cílem snížit či eliminovat důsledky sociálního vyloučení z jejich každodenního života.

Při naplňování tohoto poslání se řídíme především těmito zásadami:
a) poznat dobře prostředí, ve kterém uživatel sociální služby žije
b) spolupracovat s uživatelem s ohledem na specifické podmínky jeho života (jeho schopnosti, dovednosti, možnosti atd.)
c) porozumět příčinám uživatelovy nepříznivé situace
d) řešit sociální situaci komplexně jako soubor souvisejících příčin a následků
e) učit uživatele využívat k řešení problémů jeho vlastní potenciál, společně hledat taková řešení, která povedou k jeho osamostatnění
f) vést uživatele k zachování jeho přirozených sociálních vazeb

Cíl sociální služby:

Cílem poskytované sociální služby je odstranění či zmírnění dopadů sociálního vyloučení do života uživatelů sociální služby (lidí sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených).
Konkretizace cílů:
 podpora a pomoc uživatelům při uplatnění na otevřeném trhu práce,
 rozvíjení samostatnosti uživatelů,
 rozšíření znalostí uživatelů v oblasti sociálních dávek a sociální pomoci,
 motivace uživatelů při řešení jejich finančních závazků (dluhů a předlužení),
 získání znalosti, jak se plánují výdaje domácnosti,
 zvýšení povědomí uživatelů v oblasti bydlení,
 zvýšení informovanosti uživatele v konkrétním tématu řešeném v rámci jeho individuální zakázky (viz . oblasti služeb),
 pomoc při zprostředkování služeb návazné péče.

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby
- Kontaktování v přirozeném prostředí uživatele nebo na doporučení úřadu
- Informace o poskytovaných službách, sídle služby, časové dostupnosti, předání kontaktů
- Ověření zda zájemce splňuje předpoklady cílové skupiny
- Uzavření smlouvy, souhlas se zpracováním osobních údajů, IP (Individuální plán – stanovení zakázky)
- služba může být poskytována anonymně

Podrobný popis realizace služby
Terénní programy poskytují služby převážně v přirozeném prostředí uživatele v následujících oblastech: bydlení, práce, finance, rodina a vztahy, výchova a vzdělávání, volný čas, zdraví a nemoc, inkluze a kontakt s okolím, úřady a instituce, návazné služby, diskriminace, ochrana práv, trestná činnost a přestupky.

Rozsah poskytnutých služeb:
1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
2. pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí
a to především prostřednictvím:
a) Informací: poskytování přesných a věcně správných informací ústní nebo písemnou formou (informace o platné právní úpravě, sociální síti, posouzení věcné správnostipodávaných dokumentů, kontakty na instituce apod.).
b) Rady: poskytování cílené rady na zakázku uživatele, strategie postupu, rozbor a nabídka alternativ pro řešení situace.
c) Aktivní pomoci: praktická pomoc a podpora při psaní dokumentů (návrhy, vyjádření, opravné prostředky a stížnosti na úřady, soudy a další instituce), vyplňování formulářů, vysvětlování obsahu dokumentů apod.
d) Doprovodů: doprovázení uživatelů při řešení jejich nepříznivé sociální situace (úřady, školy, lékaři, zdravotní instituce a pojišťovny, návazné sociální služby, orgány činné v trestním řízení, soudy, ubytovací zařízení, zaměstnavatelé, a jiné, podle potřeby uživatele).

Kancelář služby slouží jako technické zázemí pracovníků a jako kontaktní místo pro zájemce o službu

Informace k pobočce Slaný:
Provozní doba:
Pondělí – pátek: 8.00 – 16.00 hod

Místa poskytování Slaný: ubytovna Mexiko, Kreibichova ul., ubytovna Luka, ubytovna Benar, finské domky ul. Nosačická, ubytovna Palaba, Trpoměchy Koleč, Luníkov, Zlonice, Velvary, Kobylníky, Pchery

Informace k pobočce Nymburk:
Provozní doba:.
Pondělí a středa: 8.00 – 17.00 hod
Úterý a čtvrtek: 8.00 – 16.00 hod
Pátek: 8.00 – 14.00 hod

Místa poskytování Nymburk: Nymburk a okolní obce (Dymokury, Činěves, Svídnice, Městec Králové, Poděbrady, Chrást, Bříství, Velký Osek a další)

Principy práce
 bezplatnost - sociální služba je poskytována uživatelům bezplatně
 odbornost - všichni pracovníci v přímé péči splňují odbornou kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, průběžné vzdělávání pracovníků
 diskrétnost a možnost využívat sociální službu anonymně
 podpora samostatnosti - pracovníci uživatele vedou uživatele k samostatnosti, tedy k tomu, aby se nestali závislými na poskytované službě či pracovníkovi
 individuální přístup - pracovník přistupuje ke každému uživateli individuálně s ohledem na jeho potřeby, možnosti, zdroje, sociální situaci a osobní plány
 nezávislost - pracovníci sociální služby poskytují svou pomoc uživatelům nezávisle a informují uživatele, že nemají kompetence státního zaměstnance
 nestrannost - pracovník při jednání s uživateli nikomu nestraní
 respektování svobodné vůle uživatele - rozhodnutí uživatele při výběru možnosti řešení jeho nepříznivé sociální situace je pracovníky plně respektováno

Vyřizování stížností
a) Stížnosti budou v obou případech (od uživatelů služby/stanovených zástupců i veřejnosti) prošetřeny a stěžovateli sdělen výstup nejpozději do 30 ti dnů od data podání. Jestliže je vyřizování stížnosti náročné natolik, že je příjemce neschopen stížnost vyřešit do 30 ti dnů, musí stěžovatele o této skutečnosti vyrozumět a sdělit náhradní termín, do kdy a kým bude stížnost vyřešena (nejdéle však do dalších 30-ti dnů).
b) Výsledek šetření stížnosti bude stěžovateli sdělen vždy písemně: poskytování služby (v případě, že bude stížnost vyhodnocena jako neoprávněná, bude tato skutečnost zveřejněna na nástěnce)
c) U stížností, které byly vyhodnoceny jako neoprávněné, je veden v evidenci stížností záznam, jak k tomuto závěru pracovníci došli.
d) Na vyřizování stížností se vztahuje zákon o ochraně osobních údajů – je s nimi nakládáno jako s důvěrným materiálem. Jsou uchovávány v uzamčených prostorách k tomu vyhrazených.
e) Není-li uživatel sociální služby s vyřízením stížnosti spokojen, má právo se proti němu odvolat k nadřízené složce toho, kdo stížnost vyřizoval.

Ukončení služby
Uživatel může s poskytovatelem sociální služby ukončit spolupráci kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu. K ukončení spolupráce ze strany poskytovatele může dojít pouze na základě závažného porušení pravidel spolupráce uživatelem sociální služby (tzv. sankčního vyloučení uživatele, např. v případě, kdy uživatel fyzicky napadne pracovníka). K zániku spolupráce mezi smluvními stranami dochází v případě, kdy uživatel sociální služby přeruší kontakt či je naplněna zakázka kontraktovaná v individuálním plánu (a uživatel další služby nepoptává).

Úhrady za služby
Sociální služby jsou poskytovány bezplatně.

Další doplňující informace
Každý uživatel sociální služby je na počátku spolupráce s pracovníkem v přímé péči proškolen ve svých právech a povinnostech a právech a povinnostech poskytovatele soc. služby. Je detailně proškolen zejména v právu podat stížnost na kvalitu poskytované služby či chování pracovníka a ve vyvazovacích podmínkách ze sociální služby.

Doplňující informace k pobočce Nymburk:
Najdete nás na adrese Náměstí Přemyslovců 166, 288 02 Nymburk - vchod do budovy je z boční ulice U Staré sladovny.

Fakultativní služby (jsou-li poskytovány)
ne

Prostory, materiální a technické vybavení

Kancelář Slaný:
Kancelář je zařízena běžným kancelářským vybavením, tiskárnou, každý pracovník používá svůj počítač a telefon.
Pracovníci užívají pro svou potřebu rychlovarnou konvici, ledničku a mikrovlnou troubu.

Kancelář Nymburk:
Kancelář se nachází na výše uvedené adrese, vybavena (stoly, židle, skříň, kancelářské potřeby), technické vybavení: tiskárny, notebooky (pro každého pracovníka), služební telefon (pro každého pracovníka).

Maximální okamžitá kapacita služby pro 1 pracovníka v přímé péči s úvazkem 1,0:
10 uživatelů sociální služby
10 otevřených dlouhodobých individuálních plánů
100 minut na jednorázové zakázky + kontakty v jednom pracovním dni

Město Nymburk

nymburk.jpg

Královské město Slaný

sslu.jpg