romodrom_head
Domů O programu
Aktuality
Kontakty
Fotogalerie

O programu

Sociální rehabilitace

Druh služby Identifikátor:
Sociální rehabilitace
2017666

Název projektu: Podpora vybraných druhů sociálních služeb ve Středočeském kraji II, reg. č. CZ.03.2.60/0.0/0.0/15_005/0007846

logodosocrehab.jpg

Forma služby: Ambulantní a terénní

Cílová skupina

Etnické menšiny
Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Věková kategorie je starší 18ti let

Lokalita:

Zlonice

Poslání

"Známe naši cestu"

Odborná pomoc a doprovázení uživatelů sociální služby, tedy lidí sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených, při řešení jejich problémů a obtíží s cílem snížit či eliminovat důsledky sociálního vyloučení z jejich každodenního života.

Při naplňování tohoto poslání se řídíme především těmito zásadami:
a) poznat dobře prostředí, ve kterém uživatel sociální služby žije
b) spolupracovat s uživatelem s ohledem na specifické podmínky jeho života (jeho schopnosti, dovednosti, možnosti atd.)
c) porozumět příčinám uživatelovy nepříznivé situace
d) řešit sociální situaci komplexně jako soubor souvisejících příčin a následků
e) učit uživatele využívat k řešení problémů jeho vlastní potenciál, společně hledat taková řešení, která povedou k jeho osamostatnění
f) vést uživatele k zachování jeho přirozených sociálních vazeb

Cíl sociální služby

Cílem poskytované sociální služby je odstranění či zmírnění dopadů sociálního vyloučení do života uživatelů sociální služby (lidí sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených). Konkretizace cílů:

 podpora a pomoc uživatelům při uplatnění na otevřeném trhu práce,
 rozvíjení samostatnosti uživatelů,
 rozšíření znalostí uživatelů v oblasti sociálních dávek a sociální pomoci,
 motivace uživatelů při řešení jejich finančních závazků (dluhů a předlužení),
 získání znalosti, jak se plánují výdaje domácnosti,
 zvýšení povědomí uživatelů v oblasti bydlení,
 zvýšení informovanosti uživatele v konkrétním tématu řešeném v rámci jeho individuální zakázky (viz . oblasti služeb),
 pomoc při zprostředkování služeb návazné péče.

Jednání se zájemcem o službu

- Kontaktování v přirozeném prostředí uživatele nebo na doporučení úřadu
- Informace o poskytovaných službách, sídle služby, časové dostupnosti, předání kontaktů
- Ověření zda zájemce splňuje předpoklady cílové skupiny
- Uzavření smlouvy, souhlas se zpracováním osobních údajů, IP (Individuální plán – stanovení zakázky)
- služba může být poskytována anonymně

Podrobný popis realizace služby

Sociální rehabilitace je realizována v souladu s § 70 zákona č. 108/2006., o sociálních službách, a §35 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. Pracovníci v přímé péči splňují zákonem dané požadavky - § 110 a § 116 písmena d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.
Sociální služba Sociální rehabilitace poskytuje základní poradenství a pomoc při řešení zakázek z následujících oblastí:

• bydlení
• sociální dávky
• rodinné právo
• diskriminace
• školství
• zaměstnanost
• dluhového poradenství
• ochrana spotřebitele
• trestní právo
• sociálně zdravotní poradenství
poskytuje kontakt/zprostředkovává návazné služby

Sociální rehabilitace je soubor činností směřujících k dosažení samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti osob, a to rozvojem jejich specifických schopností a dovedností, posilováním návyků a nácvikem běžných, pro samostatný život nezbytných činností.
Služba Sociální rehabilitace – Kuchyňka, která je realizována konkrétně v pobočce ve Slaném, pomáhá uživatelům se sestavením rodinného rozpočtu, společný nákup potravin s uživatelkou/lem s nákupem finančně dostupných potravin s přípravou a poradenstvím při vaření levnějších jídel pro rodinu. Dále pak s řešením různých životních situací uživatelů (zadluženost, bydlení, zaměstnanost, atd…).

Rozsah základních činnosti a úkonů:

a) nácvik dovedností pro zvládání péče o vlastní osobu, soběstačnosti a dalších činností vedoucích k sociálnímu začleňování:
1. nácvik obsluhy běžných zařízení a spotřebičů,
2. nácvik péče o domácnost, například péče o oděvy, úklid, drobné údržbářské práce, chod kuchyně, nakupování,
3. nácvik péče o děti nebo další členy domácnosti,
4. nácvik dovedností potřebných k úředním úkonům ( doprovody a nácvik jednání na úřadech, institucích),
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. nácvik chování v různých společenských situacích,
2. nácvik běžných způsobů komunikace, kontaktu a práce s informacemi,
c) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. upevňování získaných sociálních schopností a dovedností,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: a to především prostřednictvím:

a) Informací: poskytování přesných a věcně správných informací ústní nebo písemnou formou (informace o platné právní úpravě, sociální síti, posouzení věcné správnostipodávaných dokumentů, kontakty na instituce apod.).
b) Rady: poskytování cílené rady na zakázku uživatele, strategie postupu, rozbor a nabídka alternativ pro řešení situace.
c) Aktivní pomoci: praktická pomoc a podpora při psaní dokumentů (návrhy, vyjádření, opravné prostředky a stížnosti na úřady, soudy a další instituce), vyplňování formulářů, vysvětlování obsahu dokumentů apod.
d) Doprovodů: doprovázení uživatelů při řešení jejich nepříznivé sociální situace (úřady, školy, lékaři, zdravotní instituce a pojišťovny, návazné sociální služby, orgány činné v trestním řízení, soudy, ubytovací zařízení, zaměstnavatelé, a jiné, podle potřeby uživatele).

Informace k pobočce Slaný

Pracovní doba je v pracovních dnech od 8.00 – 16.00.
Kontaktní hodiny v kanceláři:
Po, Pá: 8.00 – 14.00
Út, St, Čt: 8.00 – 16.00

Práce v terénu v lokalitách: Slaný - ubytovna Mexiko, Kreibichova ul., ubytovna Luka, Trpoměchy:
Po, Pá: 14:00 – 16:00

Další specifika služby:

• služba je určena osobám, které nevyžadují péči, kterou zajišťuje služba např. centra denních služeb, jedná se tedy o preventivní pomoc a podporu před sociálním vyloučením,
• služba je zaměřena na upevňování kompetencí potřebných pro samostatný život v přirozeném sociálním prostředí.

Principy práce:

 bezplatnost - sociální služba je poskytována uživatelům bezplatně
 odbornost - všichni pracovníci v přímé péči splňují odbornou kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, průběžné vzdělávání pracovníků
 diskrétnost a možnost využívat sociální službu anonymně
 podpora samostatnosti - pracovníci uživatele vedou uživatele k samostatnosti, tedy k tomu, aby se nestali závislými na poskytované službě či pracovníkovi
 individuální přístup - pracovník přistupuje ke každému uživateli individuálně s ohledem na jeho potřeby, možnosti, zdroje, sociální situaci a osobní plány
 nezávislost - pracovníci sociální služby poskytují svou pomoc uživatelům nezávisle a informují uživatele, že nemají kompetence státního zaměstnance
 nestrannost - pracovník při jednání s uživateli nikomu nestraní
 respektování svobodné vůle uživatele - rozhodnutí uživatele při výběru možnosti řešení jeho nepříznivé sociální situace je pracovníky plně

Vyřizování stížností

a) Stížnosti budou v obou případech (od uživatelů služby/stanovených zástupců i veřejnosti) prošetřeny a stěžovateli sdělen výstup nejpozději do 30 ti dnů od data podání. Jestliže je vyřizování stížnosti náročné natolik, že je příjemce neschopen stížnost vyřešit do 30 ti dnů, musí stěžovatele o této skutečnosti vyrozumět a sdělit náhradní termín, do kdy a kým bude stížnost vyřešena (nejdéle však do dalších 30-ti dnů).
b) Výsledek šetření stížnosti bude stěžovateli sdělen vždy písemně:
poskytování služby (v případě, že bude stížnost vyhodnocena jako neoprávněná, bude tato skutečnost zveřejněna na nástěnce)
c) U stížností, které byly vyhodnoceny jako neoprávněné, je veden v evidenci stížností záznam, jak k tomuto závěru pracovníci došli.
d) Na vyřizování stížností se vztahuje zákon o ochraně osobních údajů – je s nimi nakládáno jako s důvěrným materiálem. Jsou uchovávány v uzamčených prostorách k tomu vyhrazených.
e) Není-li uživatel sociální služby s vyřízením stížnosti spokojen, má právo se proti němu odvolat k nadřízené složce toho, kdo stížnost vyřizoval.

Ukončení služby

Uživatel může s poskytovatelem sociální služby ukončit spolupráci kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu. K ukončení spolupráce ze strany poskytovatele může dojít pouze na základě závažného porušení pravidel spolupráce uživatelem sociální služby (tzv. sankčního vyloučení uživatele, např. v případě, kdy uživatel fyzicky napadne pracovníka). K zániku spolupráce mezi smluvními stranami dochází v případě, kdy uživatel sociální služby přeruší kontakt či je naplněna zakázka kontraktovaná v individuálním plánu (a uživatel další služby nepoptává).

Úhrady za služby:

Sociální služba je poskytována bezplatně.

Další doplňující informace:

Každý uživatel sociální služby je na počátku spolupráce s pracovníkem v přímé péči proškolen ve svých právech a povinnostech a právech a povinnostech poskytovatele soc. služby. Je detailně proškolen zejména v právu podat stížnost na kvalitu poskytované služby či chování pracovníka a ve vyvazovacích podmínkách ze sociální služby.

Prostory, materiální a technické vybavení

Sociální rehabilitace – Kuchyňka Slaný: Kuchyně – plně vybavena pro potřeby vaření (sporák, kuchyňská linka, elektrospotřebiče, chladnička s mrazákem, nádobí, atd.…) Kancelářské prostory – plně vybavená kancelář (počítač, tiskárna, kopírka, mobilní telefon, atd.…)

Středočeský kraj

nrosim.jpg