romodrom_head
Domů O programu
Aktuality
Kontakty
Fotogalerie

O programu

Realizace odborného sociálního poradenství na území MAS Skutečsko, Košumbersko a Chrastecko.

osp pardubky.jpg

Od 1.11. 2017 začne realizace 36 měsíčního projektu OSP – MAS SKCH, který je financován přes MAS SKCH z prostředků Operačního programu zaměstnanost. Na území MAS budou poskytovat sociální službu dvě nové pracovnice. OSP zde bude nadále poskytováno ambulantní i terénní formou.

Projekt Odborné sociální poradenství na území MAS SKCH reg. č. CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0007509 je financován z Evropského sociálního fondu, Operačního programu zaměstnanost.

Poskytované služby: (vyjmenované služby, jsou zde uvedeny pro přehled, nelze vypsat všechny úkony, které vám můžeme nabídnout, více informací k tomu co společně můžeme, vám poskytneme při osobním jednání)

Základní sociální poradenství
- Podpoříme vás při řešení vaší nepříznivé sociální situace (individuálně a dle vašich potřeb)
- Nabízíme možnost řešit vaše potřeby ve vašem přirozeném prostředí (dle domluvy za vámi přijedeme)
Odborné dluhové poradenství
- Odborná podpora při řešení dluhů a exekucí
- Orientace v insolvenčním řízení (poradenství k osobnímu bankrotu)
Podpora v oblasti bydlení
- Možnost vytvoření finančního plánu bydlení (dávky, nájem, služby, energie)
- Podpora při vyhledávání vhodného bydlení
- Spolupráce při kontaktování vlastníka bytu, nemovitosti a sjednání si podmínek při vstupu do nového bydlení
- Zprostředkování právního poradenství (smlouvy, výpovědi)
Poradenství při vstupu na trh práce a podpora při zprostředkování zaměstnání
- Základní vyhodnocení vaší situace z hlediska uplatnění na trhu práce
- Poradenství v komunikaci a úkonech spojených s Úřadem práce ČR
- Zprostředkování právního poradenství v oblasti pracovně-právních vztahů
- Zprostředkování kontaktu na zaměstnavatele
Poradenství v oblasti financí a sociálních dávek
- Zmapování vaší finanční situace a podpora v hospodaření s financemi
- Zajištění právního poradenství v oblasti uzavírání smluv a nakládání s majetkem
- Poradenství k sociálním dávkám
Právní poradenství
- Zajištění možnosti právní konzultace v odůvodněném případě
- Konzultace k právním úkonům (sepsání žádostí, odvolání, návrhů a pomoc s úředními dokumenty)
- Asistence při kontaktu s právními institucemi
Návazné služby
- Poradenství v komunikaci s úřady a institucemi
- Předávání informací o návazných službách v oblastech sociální, zdravotní a vzdělávací
- Doprovod

Odborné sociální poradenství - Pardubický kraj

Odborné sociální poradenství - Pardubický kraj - je registrovanou sociální službou podle § 37 z. 108/2006 Sb. o sociálních službách. .

Cílová skupina:

osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
etnické menšiny

Věková kategorie klientů:
od 18 let

Pozn. Pro všechny uvedené cílové skupiny platí:
osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody (VTOS):
1.) osoby, u nichž probíhá VTOS
2.) osoby navracející se z VTOS

U obou typů cílové skupiny je v relevantních případech poskytována služba rodinným příslušníkům osob dotčených VTOS.
Věková kategorie klientů: osoby starší 18 let

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby:

Informování o službě
Zájemci jsou o poskytované sociální službě informováni prostřednictvím informačních letáků (distribuovanými pracovníky organizace) a dále prostřednictvím webových stránek organizace. Po zavedení sociální služby předávají reference o poskytované službě svému sociálnímu okolí i stávající uživatelé služby (pozitivní i negativní - na základě své osobní zkušenosti s poskytovanou službou).

Konkrétně může zájemce o sociální službu získat potřebné informace několika způsoby:
- telefonicky na t.č.: 774 792 310
- osobně na adrese: Romodrom o.p.s., Odborné sociální poradenství - Pardubický kraj Sukova tř.1556, Pardubice,53002
- e-mailem na vyžádání: bakes@romodrom.cz
- na webových stránkách: www.romodrom.cz
- v registru poskytovatelů sociálních služeb na: http://iregistr.mpsv.cz/
- z informačního letáku
- v rámci výkonu trestu odnětí svobody prostřednictvím zaslaného dopisu, nebo přes sociální pracovníky/ ice věznice.
- zájemce o službu může též kontaktovat program prostřednictvím Úřadu práce ČR v Pardubickém kraji a Probační a mediační služby ČR v Pardubickém kraji.

Jednání se zájemcem o službu je zahájeno na základě přijaté žádosti o poskytnutí sociální služby nebo na základě osobní, písemné nebo telefonické domluvy.

Jednání se zájemcem o službu (prvokontakt) vede pověřený, nebo klíčový sociální pracovník/-ce, probíhá osobně. Zájemce o službu má právo na zajištění anonymity.
Obvykle probíhá jednání v přirozeném prostředí uživatele.

Zájemci o službu jsou poskytnuty v rámci prvokontaktu informace o službě, pravidlech užívání služby, právech a povinnostech uživatele i pracovníka, formách a čase poskytování služby a poskytovaných službách.

Uzavření kontraktu se zájemcem o službu může být písemnou, či ústní formou.

Pokud zájemce o službu nespadá do cílové skupiny služby, či je jeho zakázka nad rámec poskytovaných služeb, je mu nabídnuta vhodná alternativa k řešení jeho zakázky formou doporučení, či odkazu na jinou instituci, zařízení, či poskytovatele sociální služby.

Podrobný popis realizace služby:

Forma poskytování služby

Sociální služba je poskytována převážně v ambulanci (kanceláři) příslušné sociální služby.
Sociální služba může být poskytována i v přirozeném prostředí uživatele sociální služby, tedy v jeho domácnosti, popř. na úřadech a jiných institucích, kam pracovník v přímé péči může uživatele sociální služby v rámci naplňování uživatelovy zakázky doprovázet.

Obsah spolupráce

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
zprostředkování navazujících služeb

b) sociálně terapeutické činnosti:
poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, psychologie, práva a v oblasti vzdělávání

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozený

Oblasti spolupráce

Uživatelům sociální služby pracovníci v přímé péči poskytují základní poradenství a aktivní pomoc v těchto oblastech: bydlení, sociální dávky, rodinné a trestní právo, diskriminace, školství, zaměstnanost, dluhové poradenství, ochrana spotřebitele, sociálně zdravotní poradenství, osvěta. Uživatele sociální služby informují o institucích následné péče, popř. uživatele do nich v odůvodněných případech doprovází (např. na soud).

Vybrané příklady poskytovaných služeb dle nejčastěji frekventovaných oblastí: Zaměstnání – jednání s Úřadem práce ČR ve prospěch uživatele, diagnostika uživatele vzhledem k výběru vhodného zaměstnání, poradenství v oblasti pracovního práva, komunikace se zaměstnavateli za účelem získání pracovního místa pro uživatele služby.

Bydlení - řešení nevyhovujících bytových podmínek, převody a rušení smluv ke službám spojených s bydlením, zajištění příslibu ubytování k žádosti o podmínečné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.

Dávky – specializované poradenství v oblasti dávkové legislativy, jednání Referátem nepojistných sociálních dávek – Oddělení hmotné nouze ve prospěch uživatele.

Dluhy – poskytování odborného dluhového poradenství po osobní bankrot, snížení výživného.

Právní poradenství – výmaz z rejstříku trestů, pomoc při podmínečném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody,

Komunikace s institucemi a návaznými službami – komunikace se soudy, zprostředkování odborné pomoci např. psychoterapeuta, psychiatra.

Rodinné právo - vyřizování občanství a dokladů, komunikace s matrikou.

Trestná činnost - milost presidentovi, žádosti o podmínečné propuštění, spolupráce na přímých kauzách klientů, kteří spáchali trestný čin či přestupek nebo se stali obětí trestného činu (lichva atd.); spolupráce na bezpečnostních opatřeních s policií týkajících se klientů.

Metody práce:

Dostupnost
Služba je koncipována tak aby byla časové uživateli služby dostupnou. Místní dostupnost na území Pardubického kraje je zajištěna poskytováním terénní formy programu v Pardubickém kraji.
Uživatelé ve výkonu trestu odnětí svobody mohou být po dohodě s příslušnou věznicí navštěvováni přímo v prostoru dané věznice.

Diskrétnost
Pracovník je za všech okolností povinen zajistit to, aby uživatel sociální služby měl pro řešení své zakázky zajištěnu takové soukromí, které odpovídá hloubce a podstatě řešeného problému (např. neřeší téma domácího násilí v domácnosti uživatele služby).
Všichni pracovníci v přímé péči jsou povinni zachovávat mlčenlivost (vyjma §367 a §368 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku).
Všichni pracovníci v přímé péči jsou povinni zacházet s osobními údaji uživatele sociální služby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a interními předpisy (metodikami) organizace.

Individuální přístup
Pracovník je povinen přistupovat ke každému uživateli sociální služby jako k unikátní osobnosti s unikátními potřebami, schopnostmi a dovednostmi. K zohledňování těchto individuálních potřeb, schopností a dovedností uživatele sociální služby slouží proces individuálního plánování průběhu a obsahu spolupráce při řešení uživatelovy zakázky – individuální plánování.

Posilování samostatnosti a kompetencí
Pracovníci v přímé péči pracují s uživatelem sociální služby tak, aby byl schopen maximálně využívat svůj potenciál. Pracovníci poskytují uživateli sociální služby komplexní informace, na jejichž základě je uživatel schopen činit samostatné a zodpovědné rozhodnutí vedoucí k řešení jeho zakázky - pracovníci se soustřeďují na zvyšování kompetencí a posilování samostatnosti uživatele sociální služby.

Práva a povinnosti poskytovatele a uživatele sociální služby
Každý uživatel sociální služby je na počátku spolupráce s pracovníkem v přímé péči proškolen ve svých právech a povinnostech a právech a povinnostech poskytovatele sociální služby. Je detailně proškolen zejména v právu podat stížnost na kvalitu poskytované služby či chování pracovníka a ve vyvazovacích podmínkách ze sociální služby.

Odbornost pracovníků v přímé péči
Pracovníci v přímé péči splňují zákonem dané požadavky - § 110 a § 116 písmena d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Vyřizování stížností:

Uživatel je v rámci provokontaktu poučen o postupu vyřizování stížností. Postup pro vyřizování stížností je též viditelně umístěn v kontaktním prostoru služby spolu se schránkou na stížnosti.

Uživatel může podat stížnost písemnou, či ústní formou dle postupu, se kterým byl seznámen, a který je viditelně vyvěšen v zázemí služby.

Pokud si uživatel chce stěžovat na celou organizaci, svoji stížnost zavolá či napíše na Ministerstvo práce a sociálních věcí anebo veřejnému ochránci práv. V takovém případě bude stížnost vyřízena podle platného postupu příslušné instituce.

Ukončení služby:

Uživatel může s poskytovatelem sociální služby ukončit spolupráci kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu. K ukončení spolupráce ze strany poskytovatele může dojít pouze na základě závažného porušení pravidel spolupráce uživatelem sociální služby (tzv. sankčního vyloučení uživatele, např. v případě, kdy uživatel fyzicky napadne pracovníka). K zániku spolupráce mezi smluvními stranami dochází v případě, kdy uživatel sociální služby přeruší kontakt či je naplněna zakázka kontraktovaná v individuálním plánu (a uživatel další služby nepoptává).

Úhrady za služby:

Poskytované služby jsou bezplatné.

Fakultativní služby :

Po domluvě zajištění materiální pomoci v podobě oblečení, bot, dek, povlečení apod.

Prostory, materiální a technické vybavení:

Zázemí služby je vybaveno odpovídajícím způsobem tak, aby zajistilo diskrétnost, individuálnost a odpovídající podmínky pro kontakt a jednání se zájemci, či uživateli služby. Materiální vybavení umožňuje přístup na internet, telefonické spojení, kopírování a tisk dokumentů.

Pardubický kraj

bg-top.jpg