romodrom_head
Domů O programu
Aktuality
Kontakty
Fotogalerie

Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi

logo.png


Druh služby, identifikátor:
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
7058421

Forma služby: Ambulantní, terénní

Název zařízení a místo poskytování:
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi – Středočeský kraj
Pobočka Slaný: Dr. E. Beneše 528/3, 274 01 Slaný;
Pobočka Nymburk: Náměstí Přemyslovců 166/17, Nymburk, 288 02 Nymburk 2

Pořadové číslo služby: 13

Cílová skupina:
Zejména rodiny s dítětem/ dětmi
Děti a mládež ohrožené společensky nežádoucími jevy
Etnické menšiny
Osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
Bez omezení věku

Poslání:

"Známe naši cestu"
Odborná pomoc a doprovázení uživatelů sociální služby, tedy lidí sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených, při řešení jejich problémů a obtíží s cílem snížit či eliminovat důsledky sociálního vyloučení z jejich každodenního života.

Při naplňování tohoto poslání se řídíme především těmito zásadami:
a) poznat dobře prostředí, ve kterém uživatel sociální služby žije
b) spolupracovat s uživatelem s ohledem na specifické podmínky jeho života (jeho schopnosti, dovednosti, možnosti atd.)
c) porozumět příčinám uživatelovy nepříznivé situace
d) řešit sociální situaci komplexně jako soubor souvisejících příčin a následků
e) učit uživatele využívat k řešení problémů jeho vlastní potenciál, společně hledat taková řešení, která povedou k jeho osamostatnění
f) vést uživatele k zachování jeho přirozených sociálních vazeb Cíl sociální služby:

Cílem poskytované sociální služby je odstranění či zmírnění dopadů sociálního vyloučení do života uživatelů sociální služby (lidí sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených).

Konkretizace cílů:
 podpora a pomoc uživatelům při uplatnění na otevřeném trhu práce,
 rozvíjení samostatnosti uživatelů,
 rozšíření znalostí uživatelů v oblasti sociálních dávek a sociální pomoci,
 motivace uživatelů při řešení jejich finančních závazků (dluhů a předlužení),
 získání znalosti, jak se plánují výdaje domácnosti,
 zvýšení povědomí uživatelů v oblasti bydlení,
 zvýšení informovanosti uživatele v konkrétním tématu řešeném v rámci jeho individuální zakázky (viz . oblasti služeb),
 pomoc při zprostředkování služeb návazné péče.

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby:

- Kontaktování v přirozeném prostředí uživatele nebo na doporučení úřadu
- Informace o poskytovaných službách, sídle služby, časové dostupnosti, předání kontaktů
- Ověření zda zájemce splňuje předpoklady cílové skupiny
- Uzavření smlouvy, souhlas se zpracováním osobních údajů, IP (Individuální plán – stanovení zakázky)
- služba může být poskytována anonymně

Podrobný popis realizace služby:

Sociální služba SAS je realizována v souladu s § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a § 34 prováděcí vyhlášky č. 505/2006 Sb. Pracovníci v přímé péči splňují zákonem dané požadavky – § 110 a § 116 písmena d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách.

Rozsah základních činností a úkonů:
a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:
1. pracovně výchovná činnost s dětmi, (doučování a příprava dětí do školy, vyhledávání vhodných zájmových kroužků a volnočasových aktivit pro děti,)
2. pracovně výchovná činnost s dospělými, například podpora a nácvik rodičovského chování včetně vedení hospodaření a udržování domácnosti, podpora a nácvik sociálních kompetencí v jednání na úřadech, školách, školských zařízeních; přitom alespoň 70 % těchto činností je zajišťováno formou terénní služby,
3. nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností dítěte,
4. zajištění podmínek a poskytnutí podpory pro přiměřené vzdělávání dětí,
5. zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,
b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři, na zájmové aktivity a doprovázení zpět,
c) sociálně terapeutické činnosti:
1. socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí: 1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob.

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou určeny pro rodiny, u kterého je ohrožen vývoj dítěte či dětí v důsledku dopadů dlouhodobě krizové sociální situace, kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat, a u kterého existují další rizika ohrožení jeho/jejich vývoje.
Sociální služba je poskytována převážně v přirozeném prostředí uživatele, tedy v jeho domácnosti či veřejných prostorách, ve kterých se uživatel běžně pohybuje, popř. na úřadech a jiných institucích, kam může pracovník uživatele doprovázet. Ambulantní část služby je realizována v kanceláři příslušné sociální služby s využitím kancelářské techniky a připojení na internet či nutnosti řešit zakázku uživatele v diskrétním prostředí.

Informace k pobočce Slaný:

Pracovní doba je v pracovních dnech od 8.00 – 16.00. Místa poskytování soc. služby:
Ubytovna Mexiko, Kreibichova ul., ubytovna Luka, finské domky ul. Nosačická, ubytovna Palaba, Trpoměchy, Zlonice, Výšinek, Velvary.

Kontaktní hodiny v kanceláři
Po: 9.30 – 12.30 hod.
Út: 12.30 - 16.00 hod.
St: 08.00 – 12.00 hod.
Čt: 12.30 – 16.00 hod.
Pá: 8.00 – 12.00 hod.


Práce v terénu
Po: 13.00 – 16.00 hod.
Út: 08.00 – 12.00 hod.
St: 12.30 – 16.00 hod.
Čt: 08.00 – 12.00 hod.
Pá: 12.30 – 16.00 hod.

Informace k pobočce Nymburk:

Provozní doba
Pondělí a středa: 8.00 – 17:00
Úterý a čtvrtek: 8.00 – 16.00
Pátek: 8.00 – 14.00

Místa poskytování Nymburk: Nymburk a okolní obce (Dymokury, Činěves, Svídnice, Městec Králové, Poděbrady, Chrást, Bříství, Velký Osek a další).

Kontaktní hodiny v kanceláři
Po-Čt: 8.00-10.00
Pá: 8.00-14.00 administrativa
Práce v terénu:
Po, Str.: 10.00-17.00
Út, Čt: 10-16.00

Principy práce:
 bezplatnost - sociální služba je poskytována uživatelům bezplatně
 odbornost - všichni pracovníci v přímé péči splňují odbornou kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, průběžné vzdělávání pracovníků
 diskrétnost a možnost využívat sociální službu anonymně
 podpora samostatnosti - pracovníci uživatele vedou uživatele k samostatnosti, tedy k tomu, aby se nestali závislými na poskytované službě či pracovníkovi
 individuální přístup - pracovník přistupuje ke každému uživateli individuálně s ohledem na jeho potřeby, možnosti, zdroje, sociální situaci a osobní plány
 nezávislost - pracovníci sociální služby poskytují svou pomoc uživatelům nezávisle a informují uživatele, že nemají kompetence státního zaměstnance
 nestrannost - pracovník při jednání s uživateli nikomu nestraní respektování svobodné vůle uživatele - rozhodnutí uživatele při výběru možnosti řešení jeho nepříznivé sociální situace je pracovníky plně

Další specifika služby:
• obsahem spolupráce je získání sociálních a rodičovských kompetencí, zlepšení života dítěte, zlepšení úspěšnosti dítěte ve vzdělávání, hospodaření rodiny, prevence zadlužení a ztráty bydlení, a další činnosti směřující ke zlepšení situace rodiny,
• sociálně aktivizační služby se vhodně doplňují, v případě pobočky Slaný se sociálními službami: terénní programy, sociální rehabilitace a projektem Dětská skupina a Dětský klub. V pobočce Nymburk je SAS doplněna TP.
• kromě dalších služeb pracovníci v přímé péči účinně spolupracují s dalšími institucemi, které se mohou úspěšně podílet na vyřešení situace klienta (OSPOD, sociální kurátoři pro mládež, PPP, školská zařízení, PČR, probační a mediační služba, úřad práce a další),
• na rozdíl od sociálně aktivizační služby pro osoby se zdravotním postižením a seniory, je tato služba poskytována z důvodu dlouhodobé krizové sociální situace rodiny, která ohrožuje vývoj dítěte.

Vyřizování stížností:
a) Stížnosti budou v obou případech (od uživatelů služby/stanovených zástupců i veřejnosti) prošetřeny a stěžovateli sdělen výstup nejpozději do 30 ti dnů od data podání. Jestliže je vyřizování stížnosti náročné natolik, že je příjemce neschopen stížnost vyřešit do 30 ti dnů, musí stěžovatele o této skutečnosti vyrozumět a sdělit náhradní termín, do kdy a kým bude stížnost vyřešena (nejdéle však do dalších 30-ti dnů).
b) Výsledek šetření stížnosti bude stěžovateli sdělen vždy písemně:
poskytování služby (v případě, že bude stížnost vyhodnocena jako neoprávněná, bude tato skutečnost zveřejněna na nástěnce)
c) U stížností, které byly vyhodnoceny jako neoprávněné, je veden v evidenci stížností záznam, jak k tomuto závěru pracovníci došli.
d) Na vyřizování stížností se vztahuje zákon o ochraně osobních údajů – je s nimi nakládáno jako s důvěrným materiálem. Jsou uchovávány v uzamčených prostorách k tomu vyhrazených.
e) Není-li uživatel sociální služby s vyřízením stížnosti spokojen, má právo se proti němu odvolat k nadřízené složce toho, kdo stížnost vyřizoval.

Ukončení služby:
Uživatel může s poskytovatelem sociální služby ukončit spolupráci kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu. K ukončení spolupráce ze strany poskytovatele může dojít pouze na základě závažného porušení pravidel spolupráce uživatelem sociální služby (tzv. sankčního vyloučení uživatele, např. v případě, kdy uživatel fyzicky napadne pracovníka). K zániku spolupráce mezi smluvními stranami dochází v případě, kdy uživatel sociální služby přeruší kontakt či je naplněna zakázka kontraktovaná v individuálním plánu (a uživatel další služby nepoptává).

Úhrady za služby:
Sociální služby jsou poskytovány bezplatně.

Další doplňující informace:
Každý uživatel sociální služby je na počátku spolupráce s pracovníkem v přímé péči proškolen ve svých právech a povinnostech a právech a povinnostech poskytovatele soc. služby. Je detailně proškolen zejména v právu podat stížnost na kvalitu poskytované služby či chování pracovníka a ve vyvazovacích podmínkách ze sociální služby.

Doplňující informace k pobočce Nymburk:
Najdete nás na adrese Náměstí Přemyslovců 166, 288 02 Nymburk - vchod do budovy je z boční ulice U Staré sladovny.

Prostory, materiální a technické vybavení:
Kancelář Slaný:
Kancelář je zařízena běžným kancelářským vybavením, tiskárnou, každý pracovník používá svůj počítač a telefon.
Pracovníci užívají pro svou potřebu rychlovarnou konvici, ledničku a mikrovlnou troubu.
Kancelář Nymburk:
Kancelář se nachází na výše uvedené adrese, vybavena (stoly, židle, skříň, kancelářské potřeby), technické vybavení: tiskárny, notebooky (pro každého pracovníka), služební telefon (pro každého pracovníka).

Město Nymburk

nymburk.jpgKrálovské město Slaný

sslu.jpg