romodrom_head
Domů O programu
Aktuality
Kontakty
Fotogalerie

Terénní programy - Pardubický kraj

Terénní programy- Pardubický kraj - je registrovanou sociální službou podle § 69 z. 108/2006 Sb. o sociálních službách. .

Cílová skupina:

osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
pachatelé trestné činnosti
etnické menšiny

Věková kategorie klientů:
od 18 let

Pozn. Pro všechny uvedené cílové skupiny platí:
osoby opouštějící výkon trestu odnětí svobody (VTOS):
1.) osoby, u nichž probíhá VTOS
2.) osoby navracející se z VTOS

U obou typů cílové skupiny je v relevantních případech poskytována služba rodinným příslušníkům osob dotčených VTOS.
Věková kategorie klientů: osoby starší 18 let

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby:

Informování o službě
Zájemci jsou o poskytované sociální službě informováni prostřednictvím informačních letáků (distribuovanými pracovníky organizace) a dále prostřednictvím webových stránek organizace. Po zavedení sociální služby předávají reference o poskytované službě svému sociálnímu okolí i stávající uživatelé služby (pozitivní i negativní - na základě své osobní zkušenosti s poskytovanou službou).

Konkrétně může zájemce o sociální službu získat potřebné informace několika způsoby:
- telefonicky na t.č.: 774 792 310
- osobně na adrese: Romodrom o.p.s., Terénní programy - Pardubický kraj Sukova tř.1556, Pardubice,53002
- e-mailem na vyžádání: bakes@romodrom.cz
- na webových stránkách: www.romodrom.cz
- v registru poskytovatelů sociálních služeb na: http://iregistr.mpsv.cz/
- z informačního letáku
- v rámci výkonu trestu odnětí svobody prostřednictvím zaslaného dopisu, nebo přes sociální pracovníky/ ice věznice.
- zájemce o službu může též kontaktovat program prostřednictvím Úřadu práce ČR v Pardubickém kraji a Probační a mediační služby ČR v Pardubickém kraji.

Jednání se zájemcem o službu je zahájeno na základě přijaté žádosti o poskytnutí sociální služby nebo na základě osobní, písemné nebo telefonické domluvy.

Jednání se zájemcem o službu (prvokontakt) vede pověřený, nebo klíčový sociální pracovník/-ce, probíhá osobně. Zájemce o službu má právo na zajištění anonymity.
Obvykle probíhá jednání v přirozeném prostředí uživatele.

Zájemci o službu jsou poskytnuty v rámci prvokontaktu informace o službě, pravidlech užívání služby, právech a povinnostech uživatele i pracovníka, formách a čase poskytování služby a poskytovaných službách.

Uzavření kontraktu se zájemcem o službu může být písemnou, či ústní formou.

Pokud zájemce o službu nespadá do cílové skupiny služby, či je jeho zakázka nad rámec poskytovaných služeb, je mu nabídnuta vhodná alternativa k řešení jeho zakázky formou doporučení, či odkazu na jinou instituci, zařízení, či poskytovatele sociální služby.

Podrobný popis realizace služby:

Forma poskytování služby

Sociální služba terénní programy je poskytována převážně v přirozeném prostředí uživatele sociální služby, tedy v jeho domácnosti či veřejných prostorách, ve kterých se uživatel běžně pohybuje, popř. na úřadech a jiných institucích, kam pracovník v přímé péči může uživatele sociální služby v rámci naplňování uživatelovy zakázky doprovázet.
Uživatel má také možnost využít kancelář sociální služby, např. v případě potřeby využití kancelářské techniky a připojení na internet (pro psaní dokumentů vedoucích k naplnění kontraktované zakázky, zjišťování kontaktů, informací atd.) či nutnosti řešit zakázku uživatele v diskrétním prostředí.

Obsah spolupráce

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob
3. sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob
4. poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik; v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod

Oblasti spolupráce

Uživatelům sociální služby pracovníci v přímé péči poskytují základní poradenství a aktivní pomoc v těchto oblastech: bydlení, sociální dávky, rodinné a trestní právo, diskriminace, školství, zaměstnanost, dluhové poradenství, ochrana spotřebitele, sociálně zdravotní poradenství, osvěta. Uživatele sociální služby informují o institucích následné péče, popř. je do těchto institucí doprovází.

Vybrané příklady poskytovaných služeb:

Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

- Aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávající se ve společenském prostředí - pomoc a podpora při snížení/odbourání obav z jednání s institucemi či veřejnou správou, pomoc při seznámení se a pochopení vlastních práv, možností a oprávněných nároků na straně jedné a povinností na straně druhé.

Pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

- Pomoc při vyřizování běžných záležitostí - pomoc s vyplňováním úředních formulářů a tiskopisů, pomoc při jednání s úřady a dalšími institucemi, pomoc při vyřizování dávek státní sociální podpory a hmotné nouze, pomoc při hledání jiného (vhodného a přiměřeného) bydlení, pomoc při hledání práce (pomoc při vyhledávání pracovních příležitostí, sepisování životopisu, motivačního dopisu).

- Sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob - pomoc s nastavením a plněním domácího rozpočtu (plánování výdajů, řešení nepředpokládaných výdajů atd.), předcházení předluženosti/prohlubování předluženosti, konzultace pracovních příležitostí/ambicí vzhledem k možnostem a dovednostem uživatele.

Metody práce:

Dostupnost
Služba je koncipována tak aby byla časové uživateli služby dostupnou. Místní dostupnost na území Pardubického kraje je zajištěna poskytováním terénní formy programu v Pardubickém kraji.
Uživatelé ve výkonu trestu odnětí svobody mohou být po dohodě s příslušnou věznicí navštěvováni přímo v prostoru dané věznice.

Diskrétnost
Pracovník je za všech okolností povinen zajistit to, aby uživatel sociální služby měl pro řešení své zakázky zajištěnu takové soukromí, které odpovídá hloubce a podstatě řešeného problému (např. neřeší téma domácího násilí v domácnosti uživatele služby).
Všichni pracovníci v přímé péči jsou povinni zachovávat mlčenlivost (vyjma §367 a §368 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku).
Všichni pracovníci v přímé péči jsou povinni zacházet s osobními údaji uživatele sociální služby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a interními předpisy (metodikami) organizace.

Individuální přístup
Pracovník je povinen přistupovat ke každému uživateli sociální služby jako k unikátní osobnosti s unikátními potřebami, schopnostmi a dovednostmi. K zohledňování těchto individuálních potřeb, schopností a dovedností uživatele sociální služby slouží proces individuálního plánování průběhu a obsahu spolupráce při řešení uživatelovy zakázky – individuální plánování.

Posilování samostatnosti a kompetencí
Pracovníci v přímé péči pracují s uživatelem sociální služby tak, aby byl schopen maximálně využívat svůj potenciál. Pracovníci poskytují uživateli sociální služby komplexní informace, na jejichž základě je uživatel schopen činit samostatné a zodpovědné rozhodnutí vedoucí k řešení jeho zakázky - pracovníci se soustřeďují na zvyšování kompetencí a posilování samostatnosti uživatele sociální služby.

Práva a povinnosti poskytovatele a uživatele sociální služby
Každý uživatel sociální služby je na počátku spolupráce s pracovníkem v přímé péči proškolen ve svých právech a povinnostech a právech a povinnostech poskytovatele sociální služby. Je detailně proškolen zejména v právu podat stížnost na kvalitu poskytované služby či chování pracovníka a ve vyvazovacích podmínkách ze sociální služby.

Odbornost pracovníků v přímé péči
Pracovníci v přímé péči splňují zákonem dané požadavky - § 110 a § 116 písmena d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Vyřizování stížností:

Uživatel je v rámci provokontaktu poučen o postupu vyřizování stížností. Postup pro vyřizování stížností je též viditelně umístěn v kontaktním prostoru služby spolu se schránkou na stížnosti.

Uživatel může podat stížnost písemnou, či ústní formou dle postupu, se kterým byl seznámen, a který je viditelně vyvěšen v zázemí služby.

Pokud si uživatel chce stěžovat na celou organizaci, svoji stížnost zavolá či napíše na Ministerstvo práce a sociálních věcí anebo veřejnému ochránci práv. V takovém případě bude stížnost vyřízena podle platného postupu příslušné instituce.

Ukončení služby:

Uživatel může s poskytovatelem sociální služby ukončit spolupráci kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu. K ukončení spolupráce ze strany poskytovatele může dojít pouze na základě závažného porušení pravidel spolupráce uživatelem sociální služby (tzv. sankčního vyloučení uživatele, např. v případě, kdy uživatel fyzicky napadne pracovníka). K zániku spolupráce mezi smluvními stranami dochází v případě, kdy uživatel sociální služby přeruší kontakt či je naplněna zakázka kontraktovaná v individuálním plánu (a uživatel další služby nepoptává).

Úhrady za služby:

Poskytované služby jsou bezplatné.

Fakultativní služby :

Po domluvě zajištění materiální pomoci v podobě oblečení, bot, dek, povlečení apod.

Prostory, materiální a technické vybavení:

Zázemí služby je vybaveno odpovídajícím způsobem tak, aby zajistilo diskrétnost, individuálnost a odpovídající podmínky pro kontakt a jednání se zájemci, či uživateli služby. Materiální vybavení umožňuje přístup na internet, telefonické spojení, kopírování a tisk dokumentů.

Pardubický kraj

bg-top.jpg