romodrom_head
Domů O programu
Aktuality
Kontakty
Fotogalerie

Terénní programy - Vězeňský programIdentifikátor:2636618

Forma služby:terénníJedná se o sociální službu s nadregionální působností. Služba je poskytována v těchto krajích: Středočeský, Ústecký, Moravskoslezský, Vysočina, Pardubický, Jihomoravský, Liberecký, Plzeňský, Olomoucký a Hlavní město Praha.

Služba má celkem 4 lokální kanceláře:

• kancelář Praha:
adresa: Grafická 564/19, 150 00 Praha 5 - Smíchov
vedoucí lokální kanceláře: Iveta Součková,
tel.: 777358427,
e-mail: ivetasouckova@romodrom.cz
pracovní doba pracovníků z této kanceláře: pondělí až pátek: 8.00 – 16.00 hod

• kancelář Liberec:
adresa: Jeronýmova 232/15, 460 07 Liberec 7
vedoucí lokální kanceláře: Mgr. Andrea Šťastná,
tel.: 739630282,
e-mail: andreastastna@romodrom.cz
pracovní doba pracovníků z této kanceláře: pondělí až pátek: 8.00 – 16.00 hod

• kancelář Pardubice:
adresa: Sukova třída 1556, 530 02 Pardubice 2
vedoucí lokální kanceláře: Daniel Bakeš,
tel.: 774792310,
e-mail: bakes@romodrom.cz pracovní doba pracovníků z této kanceláře: pondělí až pátek: 8.00 – 16.00 hod

• kancelář Brno:
adresa: Koliště 646/31, 602 00 Brno 2
vedoucí lokální kanceláře: Bc. Jana Holková,
tel.: 778726508,
e-mail: janaholkova@romodrom.cz
pracovní doba pracovníků z této kanceláře: pondělí až pátek: 8.00 – 16.00 hod

Pracovníci těchto čtyř lokálních kanceláří mají uzavřeny kontrakty o spolupráci/spolupracují s těmito věznicemi a uživateli v nich umístěnými:

• kancelář Praha: věznice Oráčov, věznice Vinařice, věznice Světlá nad Sázavou, věznice Příbram
• kancelář Liberec: věznice Stráž pod Ralskem, věznice Bělušice
• kancelář Pardubice: věznice Pardubice, věznice Světlá nad Sázavou
• kancelář Brno: věznice Rapotice, věznice Znojmo, věznice Břeclav – Poštorná, věznice Opava

Cílová skupina dle registru:

• osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
• pachatelé trestné činnosti

Konkretizace cílové skupiny:

• lidé ve výkonu trestu odnětí svobody (dále jen „VTOS“), kteří mají do předpokládaného výstupu z VTOS nejdéle 12 měsíců (z toho důvodu, že uživatele připravujeme na výstup z VTOS - nesuplujeme, nýbrž navazujeme na práci sociálních pracovníků ve věznicích) a minimálně 4 měsíce před plánovaným výstupem z VTOS (prevence před účelovým zapojením se do sociální služby z důvodu žádost o podmíněné propuštění)
• lidé, kteří jsou VTOS dotčeni (rodinní příslušníci lidí ve VTOS, lidé po výstupu z VTOS atd.)

Věková skupina: starší 18 let.Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby:

Zájemce z řad osob ve VTOS:

a) poskytovatel má s příslušnou věznicí nakontraktovanou spolupráci:

Pracovníci sociální služby oslovují vedení věznic v dotčených krajích s nabídkami spolupráce. Pokud vedení věznice na nabídku organizace zareaguje, pracovníci sociální služby osobně představí vedení a sociálním pracovníkům věznice poskytované sociální služby. Pokud následně dojde ke kontraktování spolupráce, pracovníci sociální služby zahájí spolupráci se sociálními pracovníky věznice(nejčastěji se jedná o sociální pracovníky).

Prvním krokem k potencionálním uživatelům je to, že pracovníci sociální služby poskytnou sociálnímu (či jinému pověřenému) pracovníkovi věznice informační letáky o poskytované sociální službě a požádají ho o to, zdali by je mohl vyvěsit na (lidem ve VTOS přístupné) nástěnky, popř. jim je rozdal.

Poté dochází k samotnému propojení pracovníků sociální služby se zájemci z řad osob ve VTOS (zájemce o službu svůj zájem projeví a poskytovatele zkontaktuje způsoby uvedenými v první a druhé odrážce následujícího odstavce). Jedním ze způsobu náboru uživatelů může být i beseda se zájemci ve věznici (zájemce o službu svůj zájem projeví a poskytovatele zkontaktuje způsoby uvedenými v následujícím odstavci). Na této besedě pracovníci sociální služby představí, v jakých oblastech a v jakém rozsahu mohou s uživateli spolupracovat na řešení jejich nepříznivé osobní situace. Beseda je pro zájemce o poskytování sociální služby prostorem, ve kterém získají konkrétnější informace o poskytované sociální službě, tudíž se následně mohou relevantně rozhodnout, zdali mají zájem s poskytovatelem navázat spolupráci.

Ke spolupráci mezi konkrétním zájemcem a poskytovatelem může dojít těmito způsoby:
1. skrze sociálního(či jiného pověřeného) pracovníka věznice – zájemce o službu požádá o navedení na osobní schůzku s poskytovatelem (v rámci poskytovatelových pravidelných návštěv ve věznici)
2. papírovým dopisem, který zájemce odešle poskytovateli sociální služby – opět nejčastěji dochází ke sjednání osobní schůzky mezi zájemcem a poskytovatelem, a to v rámci poskytovatelovy pravidelné návštěvy ve věznici
3. zájemce o spolupráci z řad cílové skupiny osloví po besedě přímo pracovníka sociální služby a projeví zájem o poskytované sociální služby. V takovém případě mu pracovník sdělí, jakým způsobem spolu začnou kontraktovat spolupráci.

Při individuálním kontaktu se zájemcem (písemnou či osobní formou) dochází ke konkretizaci zakázky zájemce. Pokud je jeho zakázka v souladu s poskytovanými službami, pracovník začne se zájemcem kontraktovat spolupráci – ze zájemce se stává uživatel sociální služby.

Řídícím kritériem pro kontinuální nábor nových uživatelů jsou kapacitní možnosti pracovníků sociální služby. V případě, že má poskytovatel plně obsazenu kapacitu, je zájemce zaevidován do pořadníku.

b) poskytovatele osloví zájemce z řad osob ve VTOS z věznice, se kterou poskytovatel nemá kontraktovánu spolupráci:

V takovýchto případech bývá nejčastějším zdrojem informací o poskytovaných sociálních službách ze strany Romodrom o.p.s. reference od spoluvězně, který s poskytovatelem spolupracoval/spolupracuje. Zájemce musí v takovém případě splňovat minimálně jedno z těchto dvou kritérií:

1. věznice, ve které je aktuálně umístěn, se nachází na území jednoho z výše uvedených krajů, kde sociální služba poskytuje své služby
2. zájemce o službu je ve VTOS v kraji, kde služby aktuálně neposkytujeme, avšak po VTOS se chce do jednoho z výše uvedených krajů vrátit.

Zájemce poskytovateli zašle papírový dopis, ve kterém ho žádá o spolupráci. Poskytovatel si u zájemce zjistí, zdali poptává takový typ zakázky, který je obsahem sociální služby terénní programy. Pokud ano, začne se zájemcem kontraktovat spolupráci. V případě, že má poskytovatel plně obsazenu kapacitu, je zájemce zaevidován do pořadníku.

Lidé dotčení VTOS:

Jedná se o:
a) rodinné příslušníky či jiné blízké osoby lidí ve VTOS, přičemž tito lidé ve VTOS jsou uživateli sociální služby Terénní programy – Vězeňský program
b b) rodinné příslušníky či jiné blízké osoby, kteří mají aktuálně blízkou osobu ve VTOS, se kterou poskytovatel aktivně nespolupracuje
c) lidé po výstupu z VTOS, a to od okamžiku výstupu z VTOS, nejdéle však do doby zahlazení odsouzení

Zájemci jsou o sociální službě informováni prostřednictvím informačních letáků o poskytované sociální službě, které jsou roznášeny pracovníky služby na úřady ÚP, PMS, sociální odbory atd.). Dále je možné získat informace na webových stránkách organizace. Jako další zdroj informací pro nové zájemce je předávání referencí o poskytované službě již stávajícím klienty sociální služby.

Zájemci jsou o sociální službě informováni prostřednictvím informačních letáků o poskytované sociální službě, které jsou roznášeny pracovníky služby na úřady (ÚP, PMS, sociální odbory atd.). Dále je možné získat informace na webových stránkách organizace. Jako další zdroj informací pro nové zájemce je předávání referencí o poskytované službě již stávajícím klienty sociální služby.

Zájemce o službu, spadající do cílové skupiny, přijímá od pracovníka pasivně informace o poskytované sociální službě, a sám nebo s pomocí pracovníka definuje svou zakázku. Uživatelem služby se stává v okamžiku, kdy pracovník akceptuje zakázku a dojde k formálnímu kontraktování služby, tj. k uzavření písemné či ústní smlouvy.

V případě, že má poskytovatel plně obsazenu kapacitu, je zájemce zaevidován do pořadníku.

Podrobný popis realizace služby:

Rozsah poskytované sociální služby:

Sociální služba „Terénní programy – Vězeňský program“ je poskytována v souladu s § 69 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách - terénní programy, a obsahuje tyto základní činnosti:
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím
b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Cílem sociální služby „Terénní programy – vězeňský program“ je:
1. snížení rizika recidivy lidí bezprostředně po výstupu z VTOS na svobodu, a to prostřednictvím pomoci a podpory lidí při zvládání přechodu z režimového systému věznice do běžného společenského a tržního prostředí. Uživatelům je ze strany pracovníků poskytována podpora a pomoc při:
• zajištění bydlení
• obnovení funkčních vztahů s blízkými lidmi - rodinou a přáteli
• zajištění adekvátního zaměstnání
• zajištění legálních zdrojů příjmů atd.

Většinu výše uvedených témat pracovník sociální služby s uživatelem začne řešit řádově 12 měsíců až 4 měsíce před datem jeho předpokládaného výstupu z VTOS. Pracovníci kladou důraz na posílení samostatnosti uživatelů – nepracují tak, že by dělali práci za uživatele, nýbrž ho učí a doprovází při řešení jeho problémů (například uživateli neshánějí a nezajišťují bydlení, ale učí ho, jak si bydlení vyhledat, jak komunikovat s jeho majitelem či správcem, mohou ho doprovodit na prohlídku bydlení atd.).
2. snížení rizika ekonomického a společenského propadu lidí, kteří mají svého blízkého ve VTOS, a to prostřednictvím využití standardních metod sociální práce (tzn. poradenství, doprovodů, zprostředkování institucí návazné péče, v případě potřeby obnovení/zlepšení komunikace s osobou ve VTOS atd.)

Sociální služba „Terénní programy – vězeňský program“ je realizována terénní formou:
1. ve věznicích ČR (osoby ve VTOS)
2. v přirozeném prostředí uživatelů sociální služby (pro cílovou skupinu osoby dotčené VTOS), což jsou především domácnosti uživatelů služeb, úřady, veřejné prostory poblíž bydliště uživatelů (park, ulice atd.)
V odůvodněných případech, kterými jsou například nutnost vyhledávat informace na internetu, tisknout dokumenty, vytvořit diskrétní prostředí, které nelze zajistit v přirozeném prostředí uživatele atd., jsou jednání (s tou částí cílové skupiny, která se nenachází ve VTOS) vedena v kancelářském zázemí sociální služby.

Metody práce

Základem spolupráce s uživatelem sociální služby je jeho aktivizace. Sociální služba samotná je poskytována prostřednictvím základního poradenství (spojeného s edukací uživatelů), doprovodu na instituce návazné péče, jednání ve prospěch uživatele (v případě pomoci při prosazování jeho oprávněných zájmů), pomoci při vyřizování běžných záležitostí a zprostředkování informací o institucích návazné péče.

Veškeré aktivity realizované s uživatelem sociální služby směřují k posílení samostatnosti uživatele, vědomí zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí a činy, nezávislosti na poskytované sociální službě a posílení přirozených sociálních vazeb uživatele.

Při poskytování sociální služby pracovníci vycházejí z těchto principů: diskrétnost, možnost využívat sociální službu anonymně (pouze u uživatelů mimo VTOS), podpory samostatnosti, individuálního a rovného přístupu, respektování svobodné volby uživatele, nezávislosti, nestrannosti, odbornosti a komplexního mezioborového přístupu prostřednictvím spolupráce s návaznými službami.

Další specifika služby:

Poslání služby:
odborná pomoc a doprovázení uživatelů sociální služby, tedy lidí sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených, při řešení jejich problémů a obtíží s cílem snížit či eliminovat důsledky sociálního vyloučení z jejich každodenního života.

Služby jsou uživatelům poskytovány bez ohledu na jejich etnický původ.

Kapacita sociální služby:

Kapacita sociální služby vychází z personálního zabezpečení poskytované sociální služby – níže uvádíme okamžitou kapacitu:
• počet klientů (při práci s jednotlivcem): 1 uživatel = 1 zakázka, kterou v jednu chvíli řeší 1 pracovník
• počet klientů (při práci se skupinou/rodinou): maximálně 6 uživatelů = 1 identická zakázka, kterou s nimi v jednu chvíli řeší 1 pracovník

Vyřizování stížností:

Stížnost může podat kdokoli – veřejnost, uživatel sociální služby nebo jím stanovený zástupce, popř. pracovník organizace. Stížnost může být podána písemně nebo ústně, anonymně nebo s uvedením své identity stěžovatele.

Stížnosti mohou být podávány touto formou:
• písemně (v prostorách kanceláře je zřízena speciální označená schránka, která je vybírána 2x za měsíc dvěma pracovníky)
• ústně – zaznamenáno na formulář pro ústní stížnost
• telefonicky či napsáním zpráva SMS na číslo vedoucího sociální služby
• e-mailem na adresu: stiznosti@romodrom.cz

Stížnosti budou vždy prošetřeny v souladu s interními předpisy organizace. Stěžovateli/jeho zástupci bude sdělen výstup nejpozději do 30 dnů od data podání. Jestliže je vyřizování stížnosti náročné natolik, že je příjemce neschopen stížnost vyřešit do 30 dnů, musí stěžovatele/jeho zástupci o této skutečnosti vyrozumět a sdělit náhradní termín, do kdy a kým bude stížnost vyřešena (nejdéle však do dalších 30 dnů).

Výsledek šetření je stěžovateli/zástupci stěžovatele sdělen písemně. Pokud není stěžovatel/jeho zástupce s vyřízením stížnosti spokojený, má právo se odvolat k nadřízené složce toho, kdo stížnost vyřizoval.

Ukončení služby:

Uživatel může s poskytovatelem sociální služby ukončit spolupráci kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu. K ukončení spolupráce ze strany poskytovatele může dojít pouze na základě závažného porušení pravidel spolupráce ze strany uživatele sociální služby, tedy sankčního vyloučení uživatele v souladu s platným zněním sankčního řádu a souvisejícími interními předpisy organizace. K zániku spolupráce mezi smluvními stranami dochází v případě, kdy uživatel sociální služby přeruší kontakt či je naplněna zakázka kontraktovaná v individuálním plánu (a uživatel další služby nepoptává).

Úhrada za službu:

Sociální služba je poskytována bezplatně.

Další doplňující informace:

Každý uživatel sociální služby je při kontraktování spolupráce proškolen ve svých právech a povinnostech (stejně tak i v právech a povinnostech poskytovatele sociální služby). Je detailně seznámen nejen s podobou služby samotné, ale i s možností podat stížnost na kvalitu poskytované služby či chování pracovníka, a sankčním řádem.

Fakultativní služby:

Fakultativní činnosti nejsou poskytovány – v případě potřeby zajištění např. humanitární pomoci pracovníci kontaktují instituce návazné péče, které tyto služby realizují jako svoji obligatorní činnost.