romodrom_head
Domů O programu
Aktuality
Kontakty
Fotogalerie

Sociální služby Romodrom Liberec (Odborné sociální poradenství)

Logo OPZ barevné (1).jpg

Služba je financována z Evropského sociálního fondu - Operačního programu Zaměstnanost. Projekt CZ.03.2.60/0.0/0.0/16_052/0007796

Druh služby Identifikátor:
Odborné sociální poradenství- Liberecký kraj
146 45 19

Hlavním cílem projektu je minimalizovat dopad sociálního vyloučení do všech oblastí života uživatele sociálních služeb (bydlení, zaměstnanost, rodina, bezpečnost, atd.) Cíle bude dosaženo realizací sociální práce (odborné sociální poradenství) Služba je poskytována jak v přirozeném prostředí uživatele, tak i v ambulanci, která poskytuje potřebné soukromí k řešení požadavků cílové skupiny. .

Odborné sociální poradenství - Liberecký kraj jsou registrovanou sociální službou podle § 37 z. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Cílová skupina:

Etnické menšiny
Osoby žijící v sociálně vyloučených lokalitách
Osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy

Věková kategorie klientů: osoby starší 18 let

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby
Informování o službě
Zájemci jsou o poskytované sociální službě informováni prostřednictvím informačních letáků (distribuovanými pracovníky organizace), a dále prostřednictvím webových stránek organizace. Po zavedení sociální služby předávají reference o poskytované službě svému sociálnímu okolí i stávající uživatelé služby (pozitivní i negativní - na základě své osobní zkušenosti s poskytovanou službou).
Konkrétně může zájemce o sociální službu získat potřebné informace několika způsoby:
- telefonicky na t.č.: 775 593 945
- osobně na adrese: Romodrom o.p.s., Odborné sociální poradenství - Liberecký kraj, Příční 279, 460 07 Liberec,
- e-mailem na vyžádání cinova@romodrom.cz
- na webových stránkách: www.romodrom.cz
- v registru poskytovatelů sociálních služeb na: http://iregistr.mpsv.cz/

Jednání se zájemcem o službu (prvokontakt) vede pověřený sociální pracovník/-ce, jednání probíhá osobně. Zájemce o službu má právo na zajištění anonymity.
Obvykle probíhá jednání v ambulantním zázemí služby, případně dle domluvy v terénu.
Zájemci o službu jsou poskytnuty v rámci prvokontaktu informace o službě, pravidlech užívání služby, právech a povinnostech uživatele i pracovníka, formách a čase poskytování služby a poskytovaných službách.
Uzavření kontraktu se zájemcem o službu může být písemnou či ústní formou.
Pokud zájemce o službu nespadá do cílové skupiny služby, či je jeho zakázka nad rámec poskytovaných služeb, je mu nabídnuta vhodná alternativa k řešení jeho zakázky formou doporučení, či odkazu na jinou instituci, zařízení, či poskytovatele sociální služby.

Podrobný popis realizace služby
Forma poskytování služby
Sociální služba je poskytována převážně v ambulanci (kanceláři) příslušné sociální služby.
Sociální služba může být poskytována i v přirozeném prostředí uživatele sociální služby, tedy v jeho domácnosti, popř. na úřadech a jiných institucích, kam pracovník v přímé péči může uživatele sociální služby v rámci naplňování uživatelovy zakázky doprovázet.
Obsah spoluprácey
a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím: zprostředkování navazujících služeb
b) sociálně terapeutické činnosti: poskytnutí poradenství v oblastech orientace v sociálních systémech, psychologie, práva a v oblasti vzdělávání
c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí,
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s přirozeným sociálním prostředím.

Oblasti spolupráce
Uživatelům sociální služby pracovníci v přímé péči poskytují základní poradenství a aktivní pomoc v těchto oblastech: bydlení, sociální dávky, rodinné a trestní právo, diskriminace, školství, zaměstnanost, dluhové poradenství, ochrana spotřebitele, sociálně zdravotní poradenství, osvěta. Uživatele sociální služby informují o institucích následné péče, popř. uživatele do nich v odůvodněných případech doprovází (např. na soud).

Vybrané příklady poskytovaných služeb dle nejčastěji frekventovaných oblastí:
Zaměstnání – jednání s Úřadem práce ČR ve prospěch uživatele, diagnostika uživatele vzhledem k výběru vhodného zaměstnání, poradenství v oblasti pracovního práva, komunikace se zaměstnavateli za účelem získání pracovního místa pro uživatele služby.
Bydlení - řešení nevyhovujících bytových podmínek, převody a rušení smluv ke službám spojených s bydlením, zajištění příslibu ubytování k žádosti o podmínečné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody.
Dávky – specializované poradenství v oblasti dávkové legislativy, jednání Referátem nepojistných sociálních dávek – Oddělení hmotné nouze ve prospěch uživatele.
Dluhy – poskytování odborného dluhového poradenství po osobní bankrot, snížení výživného.
Právní poradenství – výmaz z rejstříku trestů, pomoc při podmínečném propuštění z výkonu trestu odnětí svobody,
Komunikace s institucemi a návaznými službami – komunikace se soudy, zprostředkování odborné pomoci např. psychoterapeuta, psychiatra.
Rodinné právo - vyřizování občanství a dokladů, komunikace s matrikou.
Trestná činnost – žádost o milost presidentovi, žádosti o podmínečné propuštění, spolupráce na přímých kauzách klientů, kteří spáchali trestný čin či přestupek nebo se stali obětí trestného činu (lichva atd.); spolupráce na bezpečnostních opatřeních s policií týkajících se klientů

Metody práce:
Základem spolupráce s uživatelem sociální služby je jeho aktivizace a zkompetentnění. Sociální služba samotná je poskytována prostřednictvím základního poradenství (spojeného s edukací uživatelů) a odborného sociálního poradenství. Služby jsou poskytovány za uplatnění těchto metod: edukace uživatele, doprovodu na instituce návazné péče, jednání ve prospěch uživatele (v případě pomoci při prosazování jeho oprávněných zájmů), pomoci při vyřizování běžných záležitostí a zprostředkování informací o institucích návazné péče.
Veškeré aktivity realizované s uživatelem sociální služby směřují k posílení samostatnosti uživatele, vědomí zodpovědnosti za vlastní rozhodnutí a činy, nezávislosti na poskytované sociální službě a posílení přirozených sociálních vazeb uživatele

Principy poskytované soc. služby
Dostupnost
Služba je koncipována tak, aby byla časově uživateli dostupnou. Místní dostupnost na území Libereckého kraje je zajištěna jak v kancelářském zázemí sociální služby, tak i v terénu – přirozeném prostředí uživatelů.

Diskrétnost
Pracovník je za všech okolností povinen zajistit to, aby uživatel sociální služby měl pro řešení své zakázky zajištěnu takové soukromí, které odpovídá hloubce a podstatě řešeného problému.

Všichni pracovníci v přímé péči jsou povinni zachovávat mlčenlivost (vyjma §367 a §368 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku).

Všichni pracovníci v přímé péči jsou povinni zacházet s osobními údaji uživatele sociální služby v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, a interními předpisy (metodikami) organizace.

Individuální přístup
Pracovník je povinen přistupovat ke každému uživateli sociální služby jako k unikátní osobnosti s unikátními potřebami, schopnostmi a dovednostmi. K zohledňování těchto individuálních potřeb, schopností a dovedností uživatele sociální služby slouží proces individuálního plánování průběhu a obsahu spolupráce při řešení uživatelovy zakázky – individuální plánování.

Posilování samostatnosti a kompetencí
Pracovníci v přímé péči pracují s uživatelem sociální služby tak, aby byl schopen maximálně využívat svůj potenciál. Pracovníci poskytují uživateli sociální služby komplexní informace, na jejichž základě je uživatel schopen činit samostatné a zodpovědné rozhodnutí vedoucí k řešení jeho zakázky - pracovníci se soustřeďují na zvyšování kompetencí a posilování samostatnosti uživatele sociální služby.

Práva a povinnosti poskytovatele a uživatele sociální služby
Každý uživatel sociální služby je na počátku spolupráce s pracovníkem v přímé péči proškolen ve svých právech a povinnostech a právech a povinnostech poskytovatele sociální služby. Je detailně proškolen zejména v právu podat stížnost na kvalitu poskytované služby či chování pracovníka a ve vyvazovacích podmínkách ze sociální služby.

Odbornost pracovníků v přímé péči
Pracovníci v přímé péči splňují zákonem dané požadavky - §110 a §116 písmena d) zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách

Vyřizování stížností
Stížnost může podat kdokoli – veřejnost, uživatel sociální služby nebo jím stanovený zástupce, popř. pracovník organizace. Stížnost může být podána písemně nebo ústně, anonymně nebo s uvedením své identity stěžovatele.
Stížnosti budou vždy prošetřeny v souladu s interními předpisy organizace. Stěžovateli/jeho zástupci bude sdělen výstup nejpozději do 30 dnů od data podání. Jestliže je vyřizování stížnosti náročné natolik, že je příjemce neschopen stížnost vyřešit do 30 dnů, musí stěžovatele/jeho zástupci o této skutečnosti vyrozumět a sdělit náhradní termín, do kdy a kým bude stížnost vyřešena (nejdéle však do dalších 30 dnů).
Výsledek šetření je stěžovateli/zástupci stěžovatele sdělen písemně. Pokud není stěžovatel/jeho zástupce s vyřízením stížnosti spokojený, má právo se odvolat k nadřízené složce toho, kdo stížnost vyřizoval.

Ukončení služby
Ukončení spolupráce

Uživatel může s poskytovatelem sociální služby ukončit spolupráci kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu. K ukončení spolupráce ze strany poskytovatele může dojít pouze na základě závažného porušení pravidel spolupráce uživatelem sociální služby (tzv. sankčního vyloučení uživatele, např. v případě, kdy uživatel fyzicky napadne pracovníka). K zániku spolupráce mezi smluvními stranami dochází v případě, kdy uživatel sociální služby přeruší kontakt či je naplněna zakázka kontraktovaná v individuálním plánu (a uživatel další služby nepoptává).

Organizace neposkytuje sociální službu lidem za těchto okolností:
• zájemce o sociální službu nespadá do cílové skupiny organizace
• je přeplněna kapacita poskytované služby
• zájemce o sociální službu poptává spolupráci na takovém typu zakázky,
která není obsahem poskytované sociální služby
• zájemce o sociální službu se dožaduje poskytnutí služby pod akutním vlivem návykových látek (alkoholových i nealkoholových)

úhrada za služby
Služby jsou poskytovány bezplatně

Další doplňující informace
Pracovní doba služby:

pondělí a čtvrtek: 10.00 – 14.00 hod
z toho terénní forma: 10.00 – 11.00 hod
z toho ambulantní forma: 11.00 – 14.00 hod

Týdenní kapacita služby:

Ambulantní forma i terénní forma:
maximálně 2 uživatelé
maximálně 4 intervence (po 30 min)
maximálně 1 kontakt (po 10 min)
Každý uživatel sociální služby je při kontraktování spolupráce proškolen ve svých právech a povinnostech (stejně tak i v právech a povinnostech poskytovatele sociální služby). Je detailně seznámen nejen s podobou služby samotné, ale i s možností podat stížnost na kvalitu poskytované služby či chování pracovníka, a sankčním řádem.

Prostory, materiální a technické vybavení
Kancelář se nachází v dosahu městské hromadné dopravy i v přijatelné docházkové vzdálenosti od centra města (z centra cca 5 minut jízdy tramvají a cca 15 minut pěší chůze). Kancelářské zázemí je vybaveno běžným kancelářským vybavením, pracovníci mají k dispozici notebooky s připojením na internet a tiskárnu, mobilní telefony.

Místo poskytování sociální služby
ambulantní forma: v kancelářském zázemí sociální služby
terénní forma: v přirozeném prostředí uživatelů sociální služby – město Liberec