romodrom_head
Domů O programu
Aktuality
Kontakty
Fotogalerie

O programu

osp pardubky.jpg

Odborné sociální poradenství pro Středočeský a Pardubický kraj

Projekt Odborné sociální poradenství pro Středočeský a Pardubický kraj, reg č.CZ.03.2.60/0.0/0.0/18_088/0010668 je financován Evropským sociálním fondem prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Identifikátor služby: 5286311

Cílem projektu je prostřednictvím poskytování sociální služby odborného sociálního poradenství zlepšit sociální začleňování a předejít sociálnímu vyloučení. Služba nabízí pomoc při řešení obtížných ekonomických situací osobám ohroženým předlužeností, osobám ohroženým sociálním vyloučením a sociálně vyloučeným.


Principy služby:
- služba je poskytována uživatelům bezplatně
-klienti jsou vedeni k samostatnosti
-pracovník přistupuje ke každému uživateli individuálně s ohledem na jeho potřeby, možnosti, zdroje, soc. situaci a osobní plány
-rozhodnutí klienta při výběru možnosti řešení jeho nepříznivé situace je pracovníky plně respektováno
-pracovníci služby poskytují svou pomoc uživatelům nezávisle a informují uživatele, že nemají kompetence státního zaměstnance
-pracovník při jednání s uživateli nikomu nestraní, uplatňuje k uživatelům rovný přístup
-všichni pracovníci splňují odbornou kvalifikaci dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách a průběžně se vzdělávají

Služby akreditovaného dluhového poradenství: -základní identifikace dluhové situace
-komunikace s exekutory-návrhy splátek, snížení či prominutí penále
-právní poradenství (v odůvodněném případě)
-zpracování, příprava a podání insolvenčního návrhu
-podpora v hospodaření s financemi-poradenství k soc. dávkám
-asistence při kontaktu s právními institucemi