romodrom_head
Domů O programu
Aktuality
Kontakty
Fotogalerie

O programu

Terénní programy - Moravskoslezský kraj jsou registrovanou sociální službou podle § 69 z. 108/2006 Sb. o sociálních službách.

Poslání služby:
Poslání "Známe naši cestu"

Prosazování práv a integrace osob sociálně vyloučených či sociálním vyloučením ohrožených

Při naplňování tohoto poslání se řídíme především těmito zásadami:
* poznat dobře prostředí, ve kterém uživatel sociální služby žije
* pracovat s ohledem na specifické podmínky jeho života
* porozumět příčinám jeho nepříznivé situace
* řešit sociální situaci komplexně jako soubor souvisejících příčin a následků
* hledat taková řešení, která povedou k uživatelovu osamostatnění

Cíle služby:
Cílem sociální služby Terénní programy je poskytování sociálních služeb lidem z níže uvedené cílové skupiny, kterým hrozí sociální vyloučení anebo které jsou sociálním vyloučením zasaženy, a to s cílem pomoci jim zmírnit či odstranit dopady sociálního vyloučení. Těmto osobám sociální služba poskytuje potřebnou pomoc a podporu při řešení jejich problémů, a to prostřednictvím informací, rad a další aktivní pomoci včetně doprovodu.

Cílová skupina:
osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách
osoby, které vedou rizikový způsob života nebo jsou tímto způsobem života ohroženy
etnické menšiny

Lokality: Bohumín, Karviná, Orlová, Ostrava

Věková kategorie - starší 18 let

Jednání se zájemcem o službu, vstup uživatele do služby:

Zájemci o službu/ uživatelé jsou jednak aktivně oslovování pracovnicemi v terénu v průběhu realizace terénní služby a také formou depistáže.
Dále přichází na doporučení jiných uživatelů, případně na doporučení jiných institucí (OSPOD, PČR, UP, majitelé ubytoven) či na doporučení jiných neziskových organizací působících v Bohumíně.

Při prvním jednání je zájemce srozumitelně informován o možnosti podat stížnost, je seznáme s řádem služby, a sankčním vypovězením. Pracovník může zájemce odmítnout, pokud neodpovídá obsahu poskytované služby (předává mu informaci, kde poptávaný typ služby poskytují). V případě, že jej služba zaujme a splňuje parametry pro vstup do služby, stává se ze zájemce uživatel služby. Uživatelé mají možnost si vybrat ze dvou typů smluv o poskytování sociální služby, a to neanonymní (uživatel podepíše smlouvu a souhlas s poskytnutím údajů) či anonymní. Společné stanovení zakázky, vydefinování postupů a cílů je pak zaznamenáno v IP (Individuální plán).

Podrobný popis realizace služby :

a) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:
aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí, př. podávání informací o změnách v legislativně, vysvětlení práv a povinností, pomoc při zjišťování informací aj.

b) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:
1. pomoc při vyřizování běžných záležitostí, např. doprovod uživatele (UP, právní zástupce, oddělení dávek hmotné nouze); pomoc při sepsání různých typů žádosti (o dávky hmotné nouze, státní sociální podpory, o sociální byt) pomoc při sepisování odvolání proti rozhodnutí
2. pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, např. Plánování a sestavování rodinného rozpočtu; komunikace s majiteli bydlení, majiteli ubytoven, úřady
3. sociálně terapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních sociálních schopností a dovedností, podporujících sociální začleňování osob, př. Pomoc při vyhledávání zaměstnání, pomoc se zajištěním rekvalifikačních kurzů, pomoc při sestavování rodinného rozpočtu,
4. poskytování informací o rizicích, spojených se současným způsobem života a snižování těchto rizik; v případě uživatele návykových nebo omamných a psychotropních látek prostřednictvím metod přístupu minimalizace škod, například doprovod do služeb následné péče, zprostředkování kontaktu na odborné organizace (psycholog, lékař),

Metody práce:

Depistáž, aktivní vyhledávání osob, přímé oslovování v lokalitě, poskytování služby v místě bydliště uživatele.
Doprovod uživatele (ÚP, právní zástupce, oddělení dávek hmotné nouze, lékař). Pomoc při sepsání různých typů žádosti (o dávky hmotné nouze, státní sociální podpory, o sociální byt) pomoc při sepisování odvolání proti rozhodnutí, pomoc při sepsání jiných typů žádosti (dotaz na exekutora, dotaz k soudu aj).
Plánování a sestavování rodinného rozpočtu, identifikace možnosti úspor financí. Komunikace s majiteli bydlení, majiteli ubytoven, úřady, aktivní vyhledávání vhodných bytů. Zprostředkování kontaktu se službou následné péče (př. finanční poradna) Pomoc při hledání zaměstnání, sepisování životopisů, motivačních dopisů, doprovod na ÚP, pomoc při hledání rekvalifikace.

Vyřizování stížností:

Uživatelé jsou o možnosti podat stížnost informování v průběhu uzavírání smlouvy. V prostorách kanceláře je k dispozici schránka na stížnosti, formulář pro podání stížnosti a propiska.
Schránka na stížnosti je pravidelně kontrolována 2 pracovnicemi, o tomto je proveden záznam do knihy stížnosti.
V případě stížnosti je tato vyřízena do 1 měsíce, kdy odpověď na anonymní stížnost je vyvěšena na nástěnce, v případě neanonymní stížnosti je informován daný uživatel, který stížnost podal. V průběhu vyřizování stížnosti je dodržen interní postup, a to:
stížnost na poskytovanou službu vyřizuje vedoucí služby
stížnost na pracovníka v přímé péči vyřizuje vedoucí služby
stížnost na vedoucího služby vyřizuje vedení organizace
stížnost na vedení sdružení vyřizuje Magistrát hl. města Prahy, MPSV či ombudsman.

Ukončení služby:

Uživatel může s poskytovatelem sociální služby ukončit spolupráci kdykoliv, a to i bez uvedení důvodu. K ukončení spolupráce ze strany poskytovatele může dojít pouze na základě závažného porušení pravidel spolupráce uživatelem sociální služby (tzv. sankčního vyloučení uživatele, např. v případě, kdy uživatel fyzicky napadne pracovníka). K zániku spolupráce mezi smluvními stranami dochází v případě, kdy uživatel sociální služby přeruší kontakt či je naplněna zakázka kontraktovaná v individuálním plánu (a uživatel další služby nepoptává).

Úhrady za služby:

Služba je poskytována bezplatně.

Další doplňující informace:

Služba je poskytována v pracovní dny od 8:00 do 16:00.

Po: 8:00 – 16:00
Ut: 8:00 – 16:00
St: 8:00 – 16:00
Čt: 8:00 – 16:00
Pá: 8:00 – 16:00

Fakultativní služby:

V rámci terénní práce jsou občasně plánovány akce - Prázdninový kolotoč, realizace workshopu pro majitele bydlení apod.
Spolupráce s potravinovou bankou a bankou nábytku.

Prostory, materiální a technické vybavení:

Prostor kanceláře tvoří dvě samostatné místnosti spojené chodbou. Vstupní dveře jsou označeny logem organizace. V rámci chodby jsou pro uživatele k dispozici židle na sezení, dále je v prostorách chodby schránka na stížnosti a nástěnky s informacemi o službě a návazných službách.
Pracovnice mají k dispozici mobilní telefon, výpočetní techniku (notebook, PC), tiskárnu se scannerem.

msklog.jpg